TAILIEUCHUNG - Nghị định số 122/2003/NĐ-CP

Nghị định số 122/2003/NĐ-CP về việc thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia do Chính phủ ban hành | CHÍNH PHỦ Số 122 2003 NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 22 tháng 10 năm 2003 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 122 2003 NĐ-CP NGÀY 22 THÁNG 10 NĂM 2003 VỀ THÀNH LẬP QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Luật khoa học và công nghệ ngày 09 tháng 6 năm 2000 Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ NGHỊ ĐỊNH Điều 1. Thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia theo quy định tại Điều 39 Luật khoa học và công nghệ. Điều 2. Ban hành kèm theo Nghị định này Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia. Điều 3. Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Các Bộ trưởng Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thi hành Nghị định này. Phan Văn Khải Đã ký ĐIỀU LỆ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦAQUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA Ban hành kèm theo Nghị định số 122 2003 NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ Chương 1 QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Chức năng của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia sau đây gọi tắt là Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận có chức năng tài trợ cho vay để thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ do tổ chức cá nhân đề xuất. Tên giao dịch quốc tế của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia là National Foundation for Science and Technology Development viết tắt là NAFOSTED. Điều 2. Địa vị pháp lý của Quỹ Quỹ trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ có tư cách pháp nhân có con dấu riêng được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và tại các ngân hàng trong nước và ngoài nước. Quỹ có trụ sở chính tại Thành phố Hà Nội Văn phòng đại diện ở Thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương khác. Điều 3. Đối tượng tài trợ cho vay của Quỹ 1. Các nghiên cứu cơ bản các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đột xuất mới .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG