TAILIEUCHUNG - Nghị quyết 07/2000/NQ-CP

Nghị quyết 07/2000/NQ-CP về xây dựng và phát triển công nghệ phần mềm giai đoạn 2000-2005 do Chính phủ ban hành | CHÍNH PHỦ Số 07 2000 NQ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 05 tháng 6 năm 2000 NGHỊ QUYẾT VỀ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP PHẦN MỀMGIAI ĐOẠN 2000 -2005 Công nghiệp phần mềm là ngành công nghiệp quan trọng của công nghệ thông tin. Công nghiệp phần mềm bao gồm các hoạt động sản xuất kinh doanh các sản phẩm và cung ứng các dịch vụ phần mềm. Phát triển công nghệ thông tin đặc biệt công nghiệp phần mềm là chủ trương được Đảng và Nhà nước ta ưu tiên quan tâm là một trong những cách đi tắt đón đầu để thực hiện công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước góp phần quan trọng trong việc bảo đảm an ninh quốc gia. Thực hiện Nghị quyết số 49 CP ngày 04 tháng 8 năm 1993 của Chính phủ về phát triển công nghệ thông tin ở nước ta trong những năm qua công nghệ thông tin đã đạt được những thành tựu có ý nghĩa bước đầu đã được ứng dụng trong các ngành kinh tế - kỹ thuật và giảng dạy trong hệ thống giáo dục quốc dân. Đội ngũ chuyên môn về công nghệ thông tin có trình độ đại học đã tăng lên đáng kể. Các mạng máy tính chuyên dùng đã được thiết lập và phát huy hiệu quả trong một số lĩnh vực kinh tế - xã hội góp phần phục vụ công tác quản lý Nhà nước. Song cho đến nay vẫn còn thiếu các chính sách và biện pháp đồng bộ để khuyến khích xây dựng và phát triển công nghiệp phần mềm. Phát triển công nghiệp phần mềm của nước ta có những thuận lợi cơ bản là thị trường công nghệ thông tin trên thế giới ngày càng tăng yêu cầu đầu tư ban đầu không lớn con người Việt Nam có khả năng tiếp thu nhanh công nghệ này cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài có nhiều chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghiệp phần mềm và có nguyện vọng hợp tác và đầu tư tại Việt Nam. Tuy nhiên việc phát triển công nghiệp phần mềm của nước ta còn gặp nhiều khó khăn và thách thức thị trường công nghệ thông tin trong nước còn hạn hẹp hạ tầng viễn thông đáp ứng chưa đầy đủ yêu cầu phát triển công nghệ thông tin nói chung và công nghiệp phần mềm nói riêng môi trường đầu tư cho .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN