TAILIEUCHUNG - Thông tư số 03/2000/TT-BCN

Thông tư số 03/2000/TT-BCN về chính sách hỗ trợ phát triển các sản phẩm công nghiệp trọng điểm do Bộ Công nghiệp ban hành, để hướng dẫn thực hiện Quyết định số 37/2000/QĐ-TTg ngày 24/3/2000 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ phát triển các sản phẩm công nghiệp trọng điểm | BỘ CÔNG NGHIỆP Số 03 2000 TT-BCN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 31 tháng 5 năm 2000 THÔNG TƯ CỦA BỘ CÔNG NGHIỆP SỐ 03 2000 TT-BCN NGÀY 31 THÁNG 5 NĂM 2000 Hướng dẫn thực hiện quyết định số 37 2000 QĐ-TTG ngày 24 THÁNG 3 NĂM 2000 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH HỖ trợ phát TRIỂN CÁC SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP TRỌNG ĐIỂM Căn cứ Nghị định số 74 CP ngày 01 11 1995 của Chính phủ về chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp Căn cứ Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52 1999 NĐ-CP ngày 08 7 1999 của Chính phủ và được sửa đổi bổ sung một số điều theo Nghị định số 12 2000 NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 của Chính phủ Căn cứ Nghị định số 43 1999 NĐ-CP ngày 29 6 1999 của Chính phủ về tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước Căn cứ Quyết định số 37 2000 QĐ-TTg ngày 24 3 2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chính sách hỗ trợ phát triển các sản phẩm công nghiệp trọng điểm Sau khi có thoả thuận của Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường Bộ Công nghiệp hướng dẫn triển khai thực hiện dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp trọng điểm như sau I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 1. Sản phẩm công nghiệp trọng điểm là sản phẩm công nghiệp hoàn chỉnh tiêu biểu cho một chuyên ngành công nghiệp mang thương hiệu Việt Nam được sản xuất tại Việt Nam có ý nghĩa định hướng cho sự phát triển lâu dài của chuyên ngành và thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp khác trong phạm vi cả nước bao gồm tàu biển tấn động cơ đốt trong dưới 30 mã lực và máy thu hình màu. 2. Các sản phẩm trọng điểm cần đạt được các tiêu chuẩn như được nêu tại phần I của Phụ lục 1 đối với tầu biển tấn phần I của Phụ lục 2 đối với động cơ đốt trong dưới 30 mã lực và phần I của Phụ lục 3 đối với máy thu hình mầu . 3. Phạm vi áp dụng Thông tư này áp dụng đối với các doanh nghiệp sau - Các doanh nghiệp được giao nhiệm vụ chủ trì triển khai thực hiện dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp trọng điểm bao gồm Tổng Công ty Công nghiệp Tầu .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN