TAILIEUCHUNG - Thông tư số 97/2003/TT-BTC

Thông tư số 97/2003/TT-BTC về việc quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí kiểm định và lệ phí cấp giấy chứng nhận đảm bảo chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy móc, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn do Bộ Tài chính ban hành, để sửa đổi, bổ sung TT 03/2003/TT-BTC quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí kiểm định và lệ phí cấp giấy chứng nhận đảm bảo chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy móc,. | BỘ TÀI CHÍNH Số 97 2003 TT-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 13 tháng 10 năm 2003 THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 97 2003 TT-BTC NGÀY 13 THÁNG 10 NĂM 2003 SỬA ĐỔI BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 03 2_003 TT-BTC NGÀY 10 1 2003 CỦA BỘ TÀI CHÍNH QUY định chế độ thu nộp và quản lý sử dụng phí kiểm định VÀ LỆ PHÍ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG AN TOÀN KỸ THUẬT ĐỐI VỚI MÁY MÓC THIẾT BỊ VẬT TƯ VÀ CÁC CHẤT CÓ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT VỀ AN TOÀN Căn cứ khoản 22 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ Luật lao động số 35 2002 QH10 ngày 2 4 2002 Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí số 38 2001 PL-UBTVQH10 ngày 28 8 2001 và Nghị định số 57 2002 NĐ-CP ngày 03 6 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 03 2003 TT-BTC ngày 10 1 2003 quy định chế độ thu nộp và quản lý sử dụng phí kiểm định về lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng an toàn kỹ thuật đối với máy móc thiết bị vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn. Qua thời gian thực hiện và theo đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội Bộ Công nghiệp Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi bổ sung một số điểm tại Thông tư số 03 2003 TT-BTC nêu trên như sau 1. Bãi bỏ khoản thu lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng an toàn kỹ thuật đối với máy móc thiết bị vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn quy định tại Thông tư số 03 2003 TT-BTC nêu trên. 2. Sửa đổi điểm 2 mục II Thông tư số 03 2003 TT-BTC về tỷ lệ trích tiền phí thu được để lại cho cơ quan Kiểm định kỹ thuật an toàn như sau Cơ quan kiểm định kỹ thuật an toàn chưa được NSNN cấp kinh phí cho hoạt động kiểm định được trích 90 chín mươi phần trăm tổng số tiền phí thực thu được trước khi nộp vào NSNN để phục vụ việc thu phí kiểm định kỹ thuật an toàn theo nội dung chi quy định tại điểm 2 mục II Thông tư số 03 2003 TT-BTC nêu trên. 3. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo. Đối

TỪ KHÓA LIÊN QUAN