TAILIEUCHUNG - Quyết định số 1228/2002/QĐ-BCA

Quyết định số 1228/2002/QĐ-BCA về Danh mục bí mật nhà nước độ Mật trong ngành chứng khoán do Bộ Giáo dục ban hành | BỘ CÔNG AN Số 1228 2002 QĐ-BCA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 05 tháng 12 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH VỀ DANH MỤC BÍ MẬT NHÀ NƯỚC ĐỘ MẬT TRONG NGÀNH CHỨNG KHOÁN BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN Căn cứ Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước ngày 28 tháng 12 năm 2002 Căn cứ Nghị định số 37 1998 NĐ-CP ngày 09 6 1998 của Chính phủ về chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công an Căn cứ Nghị định số 33 2002 NĐ-CP ngày 28 3 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước Sau khi thống nhất với Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán nhà nước QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Danh mục bí mật nhà nước độ Mật trong ngành chứng khoán gồm những tin trong phạm vi sau 1. Chủ trương kế hoạch xây dựng và phát triển thị trường chứng khoán ở Việt Nam chưa công bố hoặc không công bố các báo cáo của Ủy ban Chứng khoán nhà nước trình Bộ Chính trị Quốc hội Chính phủ về chính sách của Nhà nước và biện pháp áp dụng để phát triển thị trường chứng khoán không công bố 2. Sơ đồ hệ thống mạng mã nguồn hệ thống và mật khẩu truy cập vào hệ thống giao dịch hệ thống đăng ký lưu ký thanh toán bù trừ chứng khoán và hệ thống quản lý khác về chứng khoán . 3. Các dự án chương trình hợp tác trong và ngoài nước nhằm xây dựng và phát triển thị trường chứng khoán ở Việt Nam chưa công bố các phương án và kết quả đàm phán các hiệp định ký kết giữa Việt Nam với nước ngoài và các tổ chức quốc tế về thị trường chứng khoán chưa công bố hoặc không công bố tài liệu của nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế chuyển giao cho Việt Nam liên quan đến thị trường chứng khoán mà bên cung cấp yêu cầu không công bố và được xác định thuộc độ mật 4. Hồ sơ tài liệu về các vụ việc đang thanh tra kiểm tra kết luận báo cáo kết quả thanh tra kiểm tra kết quả giải quyết khiếu nại tố cáo trong ngành chứng khoán chưa công bố 5. Hồ sơ cán bộ chủ chốt của ngành chứng khoán tài liệu về quy hoạch đề bạt kỷ luật cán bộ và những vấn đề chính trị nội bộ chưa công bố. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày

TỪ KHÓA LIÊN QUAN