TAILIEUCHUNG - Quyết định số 167/2002/QĐ-UB

Quyết định số 167/2002/QĐ-UB về việc ban hành quy định tạm thời về ưu đãi, khuyến khích các nhà khoa học đầu ngành, chuyên gia giỏi, người có trình độ cao tham gia cống hiến cho sự nghiệp phát triển Thủ đô do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành | ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Số 167 2002 QĐ-UB CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 19 tháng 07 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ ƯU ĐÃI KHUYẾN KHÍCH CÁC NHÀ KHOA HỌC ĐẦU NGÀNH CHUYÊN GIA GIỎI NGƯỜI CÓ TRÌNH ĐỘ CAO THAM GIA CỐNG HIẾN CHO SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN THỦ ĐÔ UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND Căn cứ Pháp lệnh về nhiệm vụ quyền hạn cụ thể của HĐND và UBND mỗi cấp Căn cứ Pháp lệnh Thủ đô số 29 2000 PL-UBTVQH10 ngày 28 12 2000 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Căn cứ Nghị Quyết số 29 2002 NQ-HĐ ngày 19 tháng 7 năm 2002 của HĐND Thành phố Hà Nộ kỹ họp thứ 7 khóa XII Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức chính quyền thành phố và Giám đốc Sở Tư pháp. QUYẾT ĐỊNH Điều 1 Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy định tạm thời về ưu đãi khuyến khích các nhà khoa học đầu ngành chuyên gia giỏi người có trình độ cao tham gia cống hiến cho sự nghiệp xaâ dựng và phát triển thủ đô. Điều 2 Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Điều 3 Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố Trưởng Ban Tổ chức chính quyền thành phố Thủ trưởng các Sở Ban Ngành Thành phố Chủ tịch UBND Quận Huyện chịu trách nhiệm thi hành quyết định. T M UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI K T CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Quốc Triệu QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ ƯU ĐÃI KHUYẾN KHÍCH CÁC NHÀ KHOA HỌC ĐẦU NGÀNH CHUYÊN GIA GIỎI NGƯỜI CÓ TRÌNH ĐỘ CAO THAM GIA CỐNG HIẾN CHO SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THỦ ĐÔ Ban hành kèm theo Quyết định số 167 2002 QĐ-UB ngày 05 tháng 12 năm 2002 của UBND Thành phố Hà Nội Chương 1 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1 Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng Quy định tạm thời chế độ ưu đãi khuyến khích việc hợp tác nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ tham gia thực hiện các chương trình dự án đề tài đề án xây dựng - phát triển Thủ đô Các chế độ ưu đãi khuyến khích các nhà khoa học đầu ngành chuyên gia giỏi người có trình độ cao tham gia sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN