TAILIEUCHUNG - Thông tư 01/2000/TT-BTS

Thông tư 01/2000/TT-BTS về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản do Bộ Thủy sản ban hành, để sửa đổi, bổ sung một số điểm trong Thông tư 04-TS/TT ngày 30/8/1990 của Bộ Thuỷ sản hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh ngày 25/4/1989 của HĐNN và Nghị định số 195-HĐBT ngày 2/6/1990 của HĐBT về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản | BỘ THUỶ SẢN Số 01 2000 TT-BTS CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 28 tháng 4 năm 2000 THÔNG TƯ CỦA BỘ THUỶ SẢN SỐ 01 2000 TT-BTS NGÀY 28 THÁNG 04 NĂM 2000 SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỂM TRONG THÔNG TƯ 04-TS TT NGÀY 30 8 1990 CỦA BỘ THUỶ SẢN HƯỚNG DẪN THỰC hiện pháp lệnh ngày 25 4 1989 CỦA HĐNN VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 195-HĐBT NGÀY 2 6 1990 CỦA HĐBT VỀ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN LỢI THUỶ SẢN Ngày 30 tháng 8 năm 1990 Bộ Thuỷ sản đã ban hành Thông tư số 04-TS TT hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh ngày 25 tháng 4 năm 1989 của Hội đồng Nhà nước và Nghị định số 195-HĐBT ngày 2 tháng 6 năm 1990 của Hội đồng Bộ trưởng về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản. Nhiều năm qua Thông tư 04-TS TT đã là cơ sở pháp lý quan trọng giúp cho công tác Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản tuy nhiên đến nay một số quy định trong các bảng của Thông tư đã không còn phù hợp hoặc cần bổ sung thêm. Để công tác Bảo vệ Nguồn lợi Thuỷ sản có hiệu quả Bộ Thuỷ sản sửa đổi bổ sung một số nội dung của các bảng 1 2 3 7 8 9 10 trong Thông tư số 04-TS TT ngày 30 tháng 8 năm 1990 như sau I. SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CÁC BẢNG TRONG PHỤ LỤC CỦA THÔNG TƯ 04-TS TT a. Nay bãi bỏ các bảng 1 2 3 7 8 9 và 10 trong phụ lục kèm theo Thông tư 04-TS TT ngày 30 8 1990. b. Các bảng nói ở điểm a mục I được thay thế 1. Thay thế bảng 1 cũ được nêu tại Thông tư 04-TS TT ngày 30 8 1990 bằng bảng 1A mới đã được sửa đổi bổ sung phụ lục 1 và bảng 1B mới đã được sửa đổi bổ sung phụ lục 2 . 2. Thay thế bảng 2 cũ được nêu tại Thông tư 04-TS TT ngày 30 8 1990 bằng bảng 2A mới đã được sửa đổi bổ sung phụ lục 3 . 3. Thay thế bảng 3 cũ được nêu tại Thông tư 04-TS TT ngày 30 8 1990 bằng bảng 3A mới đã được sửa đổi bổ sung phụ lục 4 và bảng 3B mới đã được sửa đổi bổ sung phụ lục 5 4. Thay thế bảng 7 cũ được nêu tại Thông tư 04-TS TT ngày 30 8 1990 bằng bảng 7a mới đã được sửa đổi bổ sung phụ lục 6 . 5. Thay thế bảng 8 cũ được nêu tại Thông tư 04-TS TT ngày 30 8 1990 bằng bảng 8A mới đã được sửa đổi bổ sung phụ lục

TỪ KHÓA LIÊN QUAN