TAILIEUCHUNG - Quyết định số 100/2003/QĐ-BNN

Quyết định số 100/2003/QĐ-BNN về việc ban hành Quy định về quản lý phân bón do Bộ trưởngg Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành | BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Số 100 2003 QĐ-BNN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 08 tháng 9 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆPyÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN SỐ 100 2003 QĐ-BNN NGÀY 8 THÁNG 9 NĂM 2003 BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ PHÂN BÓN BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Pháp lệnh chất lượng hàng hoá số 18 1999 PL-UBTVQH10 ngày 24 tháng 12 năm 1999 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Căn cứ Nghị định số 86 2003 NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Căn cứ Nghị định số 86 CP ngày 08 tháng 12 năm 1995 của Chính phủ quy định phân công trách nhiệm quản lý Nhà nước về chất lượng hàng hoá và Thông tư liên Bộ số 1537 KCM-NN PTNTngày 15 tháng 7 năm 1996 của Bộ Khoa học công nghệ và Môi trường trên - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thi hành Nghị định 86 CP Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Nông nghiệp Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ QUYẾT ĐỊNH Điều 1 Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về quản lý phân bón . Điều 2 Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ. Điều 3 Chánh văn phòng Bộ Cục trưởng Cục Nông nghiệp Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương Thủ trưởng các đơn vị tổ chức cá nhân trong và ngoài nước có hoạt động liên quan đến sản xuất kinh doanh phân bón tại Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Bùi Bá Bông Đã ký QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ PHÂN BÓN Ban hành kèm theo Quyết định số 100 2003 QĐ-BNN ngày 8 tháng 9 năm 2003 Chương 1 QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1 Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 1. Quy định này áp dụng trong lĩnh vực khảo nghiệm công nhận phân bón mới công bố Danh mục phân bón được phép sản xuất kinh doanh ở Việt Nam sản xuất kinh doanh và phân công trách nhiệm quản lý về phân bón. Phân hữu cơ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN