TAILIEUCHUNG - Đo lường và thiết bị đo

Đo lường là sự so sánh giá trị của đại lượng chưa biết với giá trị của đại lượng đã được chuẩn hóa. Trong lĩnh vực đo lường điện, dựa trên tính chất cơ bản của đại lượng đo, người ta phân biệt thành hai loại: Đại lượng điện và đại lượng không điện. | ĐO LƯỜNG ĐIỆN VA THIET BỊ ĐO Chương 1. Khai niệm ve đo lương . Đại lượng đo lường . Chức nạng đạc điểm cua thiết bị đo . Chuẩn hoa trong đo lường . Sai so trong đo lường . Hể sô đo Chương 2. Các cơ cấu đo lương . Cờ cấu chỉ thị kim 1. Cờ cấu tư điển 2. Cờ cấu điển tư 3. Cờ cấu điển động . Thiết bị chỉ thị so 1. Mấ 2. Chỉ thị so 3. Cấc mạch giai mạ 2 0 0 4 0 0 Chương 3. Đo điện áp vá dong điện 6 2 0 . Đo dong mọt chiểu DC - dong xoay chiểu AC 1. Đo dong DC 2. Đo dong AC 3. Anh hường cua Ampểr kế đến mạch đo . Đo điển ap DC - AC 1. Đo điển ap DC 2. Đo điển ap AC 3. Anh hường cua Volt kế đến mạch đo . Đo điển ap DC bang biến trờ . Volt kể điẹn tư DC 1. VDC dung Transistor 2. VDC dung FET 3. VDC dung khuếch đại thuật toan Op-amp 4. VDC gia trị nho dung phường phap Choppểr . Volt kế điển tư AC 1. Khai quat 2. Phường phap trị chỉnh lưu trung bình 3. Phường phap trị hiểu dung thực 4. Phường phap trị đỉnh . Ampểr kế điển tử đo DC-AC 1. Đo dong DC 2. Đo dong AC Chương 4. Đo điện trở 4 1 0 . Đo điện trở bang Volt kế và Amper kế . Mach đo R trong Ohm kế . Càu Wheatstone 1. Càu Wheatstone càn bàng 2. Càu Wheatstone khong càn bàng . Càu đoi Kelvin . Đo điên trở co trị số lởn 1. Dung Volt kế u A kế 2. Megaohm chuyến dung . Đo điẹn trở nôi đất Bài tập Chương 4 Chương 5. Đo điện dung điện cam ho cam 3 1 0 . Đo C L và M dung Volt kế Amper kế 1. Đo tu điên 2. Đo điến cam 3. Đo ho cam . Đo C và L dung càu đo 1. Càu Wheatstone xoay chiếu 2. Càu đởn giàn đo C và L 3. Càu đo LC phổ quàt Bài tập Chương 5 Chương 6. Đo cong suất va điện nang 6 2 0 . Đo cong suất một chiếu DC 1. Phưởng phàp dung Volt kế và Amper kế 2. Phưởng phàp W-kế . Đo cong suất xoay chiếu AC mọt pha 1. Dung Volt kế và Amper kế 2. Dung Watt kế 3. Dung phoi hởp biến dong biến àp vởi Watt kế điến đong 4. Đo cong suất hiếu dung cua tài bàng bo biến đổi nhiet điên . Đo cong suất tài bà pha . Đo cong suất phàn khàng cua tài 1. Cong suất phàn khàng tài

TỪ KHÓA LIÊN QUAN