TAILIEUCHUNG - Quyết định số 45/2000/QĐ-BNN-KHCN

Quyết định số 45/2000/QĐ-BNN-KHCN về việc công nhận phòng thử nghiệm ngành nông nghiệp do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành | BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ Phát triển nông THÔN Số 45 2000 QĐ-BNN-KHCN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 20 tháng 04 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH V V CÔNG NHẬN PHÒNG THỬ NGHIỆM NGÀNH NÔNG NGHIỆP BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Nghị định số 73 CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ qui định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Căn cứ Quyết định số 139 1999 - QĐ - BNN - KHCN ngày 11 tháng 10 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chế công nhận và quản lý phòng thử nghiệm nông nghiệp . Xét đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ khoa học công nghệ - CLSP. QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Công nhận Phòng kiểm nghiệm chất lượng Cà phê và nông sản của Công ty Giám định cà phê và hàng hóa nông sản xuất nhập khẩu là phòng thử nghiệm nông nghiệp đối với các loại phép thử như phụ lục 1. Điều 2. Phòng có con dấu mang mã hiệu 04 có hình thức nội dung như phụ lục 2 con dấu này chỉ được sử dụng vào việc xác nhận kết quả thử nghiệm. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký các ông Chánh văn phòng Vụ trưởng Vụ khoa học công nghệ - CLSP Giám đốc Công ty Giám định cà phê và hàng hóa nông sản xuất nhập khẩu và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. BỘ TRUỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP Nơi nhận VÀ PTNTTHỨ TRUỞNG - Như Điều 3 - Lưu VT PC. Ngô Thế Dân Phụ lục CÁC LOẠI PHÉP THỬ CỦA PHÒNG KIÉIMNGHIÊM CHẤT LƯỢNG CÀ PHÊ VÀ HÀNG HOÁ NÔNG SAN Kèm theo Quyết định số 45 2000 QĐ-BNN-KHCN ngày 20 tháng 4 năm 2000 STT TÊN PHÉP THỬ TIÊU CHUẨN LÀM CƠ SỞ PHÁP LÍ ĐỂ TIẾN HÀNH THỬ NGHIỆM 1 Độ ẩm - TCVN 5701-93 Cà phê nhân - Phương pháp xác định độ ẩm. - ISO 6673-83 Cà phê nhân - Xác định khối lượng mất đi ở 1050C. - ISO 1446-78 Cà phê nhân - Xác định độ ẩm. - ISO 2291-72 Ca cao hạt - Xác định độ ẩm. - TCVN 4846-89 ISO 6540-1980 Ngô - Phương pháp xác định độ ẩm. - TCVN 4295-86. Đậu hạt - Phương pháp thử dành cho đậu xanh đen trắng đậu nành . -

TỪ KHÓA LIÊN QUAN