TAILIEUCHUNG - Quyết định số 23/2003/QĐ-BKHCN

Quyết định số 23/2003/QĐ-BKHCN về việc ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành | BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Số 23 2003 QĐ-BKHCN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 18 tháng 8 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ SỐ 23 2003 QĐ-BKHCN NGÀY 18 THÁNG 8 NĂM 2003 VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN VIỆT NAM BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Căn cứ Nghị định số 54 2003 NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ Căn cứ Pháp lệnh Chất lượng hàng hóa ngày 24 tháng 12 năm 1999 Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành 13 Tiêu chuẩn Việt Nam sau đây 1 TCVN 7093-1 2003 ISO 11922-1 1 997 Ống nhựa nhiệt dẻo dùng để vận chuyển chất lỏng -Kích thước và dung sai Phần 1 Dãy thông số theo hệ mét 2 TCVN 7093-2 2003 ISO 11922-2 1997 Ống nhựa nhiệt dẻo dùng để vận chuyển chất lỏng Kích thước và dung sai Phần 2 Dãy thông số theo hệ inch 3 TCVN 6144 2003 ISO 3127 1994 Ống nhựa nhiệt dẻo - Xác định độ bền va đập bên ngoài - Phương pháp vòng tuần hoàn Soát xét lần 1 - Thay thế TCVN 6144 1996 4 TCVN 6147-1 2003 ISO 2507-1 1995 Ống và phụ tùng nối bằng nhựa nhiệt dẻo - Nhiệt độ hoá mềm Vicát Phần 1 Phương pháp thử chung 5 TCVN 6147-2 2003 Ống và phụ tùng nối bằng nhựa nhiệt dẻo - Nhiệt độ hoá ISO 2507-2 1995 mềm Vicat Phần 2 Điều kiện thử dùng cho ống và phụ tùng nối bằng poly vinyl clorua không hóa dẻo PVC-U hoặc bằng poly vinyl clorua clo hoá PVC-C và cho ống nhựa bằng poly vinyl clorua có độ bền va đập cao PVC-HI 6 TCVN 6147-3 2003 ISO 2507-3 1995 Ông và phụ tùng nối bằng nhựa nhiệt dẻo - Nhiệt độ hoá mềm Vicat Phần 3 Điều kiện thử dùng cho ống và phụ tùng nối bằng acrylonitril butadiel styren ABS và bằng arylonitril styren este acrylic ASA 7 TCVN 6148-1 2003 ISO 2505-1 1994 Âng nhiệt dẻo - Sự thay đổi kích thước theo chiều dọc Phần 1 Phương pháp xác định 8 TCVN 6148-2 2003 ISO 2505-2 1994 Âng nhựa nhiệt dẻo - Sự thay đổi kích thước theo chiều dọc Phần 2 Thông số để xác định 9

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    35    0    22-06-2021
214    29    0    22-06-2021
3    7    1    22-06-2021