TAILIEUCHUNG - Thông tư 05/2003/TT-BTM

Thông tư 05/2003/TT-BTM về việc giảm thuế nhập khẩu hàng hoá có xuất xứ từ Lào quy định tại Thoả thuận Viên Chăn giữa CP nước CHXHCNVN và CP nước CHDCND Lào do Bộ Thương mại ban hành, để hướng dẫn bổ sung Thông tư số 54/2003/TTLT-BTC-BTM ngày 3/6/2003 hướng dẫn việc giảm thuế nhập khẩu hàng hoá có xuất xứ từ Lào quy định tại Thoả thuận Viên Chăn giữa CP nước CHXHCNVN và CP nước CHDCND Lào ký ngày 13/8/2002. | BỘ THƯƠNG MẠI Số 05 2003 TT-BTM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 31 tháng 7 năm 2003 THÔNG TƯ CỦA BỘ thương mại số 05 2003 TT-BTM ngày 31 THÁNG 7 NĂM 2003 HƯỚNG DẪN BỔ SUNG THÔNG TƯ LIÊN TỊCH BỘ TÀI CHÍNH - BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 54 2003 TTLT-BTC-BTM NGÀY 3 6 2003 HƯỚNG DẪN THỰC hiện VIỆC GIẢM THUẾ NHẬP KHẨU HÀNG HÓA CÓ XUẤT SỨ TỪ LÀO. QUI ĐỊNH TẠI THỎA THUẬN VIÊN CHĂN GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO KÝ NGÀY 13 8 2002 Căn cứ Điều Biên bản ghi nhớ nội dung làm việc tại cuộc họp giữa kỳ năm 2003 của Phân ban hợp tác Việt Nam - Lào và Phân ban hợp tác Lào - Việt Nam ký ngày 26 6 2003 Căn cứ vào biên bản làm việc giữa hai Đoàn chuyên viên Bộ Thương mại Việt Nam và Bộ Thương mại Lào ngày 17 6 2003 Sau khi đã trao đổi thống nhất ý kiến với Bộ Tài chính tại Công văn số 7398 TC TCT ngày 17 7 2003 Bộ Thương mại hướng dẫn bổ sung danh mục 12 mặt hàng kèm theo số lượng trị giá hàng hóa có xuất sứ từ Lào được giảm giá 50 thuế nhập khẩu ưu đãi khi nhập khẩu vào Việt Nam trong năm 2003 qui định tại Thông tư Liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Thương mại số 54 2003 TTLT-BTC-BTM ngày 3 6 2003 như sau TT Tên hàng Nhóm mã số theo biểu thuế NK Đơn vị tính Số lượng - Trị giá 1 Gỗ trạc cây gốc cây rễ cây - m3 2 Đá Granite 2517 m3 3 Cánh kiến trắng 1301 tấn 100 4 Cánh kiến đỏ 1301 tấn 250 5 Mây chế biến 1401 tấn 6 Cây thuốc 1211 tấn 250 7 Vỏ cây tán bột làm hương 4401 tấn 300 8 Lá thuốc lá khô 2401 tấn 9 Đậu tương 1201 tấn 10 Ngô 1005 tấn 11 Nước hoa quả kẹo 2009-1704 USD 12 Sơn 3208-3209 USD Thông tư này có hiệu lực sau15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Phan Thế Ruệ Đã ký

TỪ KHÓA LIÊN QUAN