TAILIEUCHUNG - Thông tư số 07/2000/TT-BVHTT

Thông tư số 07/2000/TT-BVHTT về điều hành xuất nhập khẩu năm 2000 do Bộ Văn hóa thông tin ban hành, để hướng dẫn thực hiện Quyết định số 242/1999/QĐ-TTg ngày 30/12/1999 của Thủ tướng Chính phủ về điều hành xuất nhập khẩu năm 2000 | BỘ VĂN HOÁ-THÔNG TIN Số 07 2000 TT-BVHTT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 18 tháng 4 năm 2000 THÔNG TƯ CỦA BỘ VĂN HOÁ - THÔNG TIN SỐ 07 2000 TT-BVHTT NGÀY 18 THÁNG 4 NĂM 2000 Hướng dẫn thực HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 242 1999 QĐ-TTG NGÀY 30 THÁNG 12 NĂM 1999 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ ĐIỀU HÀNH XUẤT NHẬP KHẨU NĂM 2000 Thực hiện Quyết định số 242 1999 QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về điều hành xuất nhập khẩu năm 2000 sau khi đã nghiên cứu những ý kiến thoả thuận của Bộ Thương mại tại Công văn số 1496 TM-XNK ngày 12 4 2000 Bộ Văn hoá - Thông tin hướng dẫn thực hiện Điều 9 về xuất nhập khẩu hàng hoá thuộc danh mục quản lý chuyên ngành văn hoá - thông tin như sau I. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG VỀ QUẢN LÝ HÀNGHOÁ THIẾT BỊ XUẤT NHẬP KHẨU Chuyên ngành văn hoá - THÔNG TIN 1. Hàng hoá thiết bị xuất nhập khẩu trong danh mục quản lý chuyên ngành văn hoá -thông tin thuộc lĩnh vực kinh doanh đặc thù được điều chỉnh thông qua Luật Xuất bản Luật Báo chí và Nghị định 48 CP của Chính phủ về công tác điện ảnh. 2. Hàng hoá thiết bị nhập khẩu thuộc danh mục quản lý chuyên ngành văn hoá - thông tin quy định trong thông tư này phải đáp ứng đầy đủ các quy định trong công tác quản lý hoạt động văn hoá - thông tin và phù hợp với công nghệ quy hoạch phát triển ngành. 3. Các doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh với ngành hàng phù hợp chỉ được phép nhập khẩu các loại hàng hoá như quy định tại phần III của Thông tư này sau khi đã được Bộ Văn hoá - Thông tin chấp thuận bằng văn bản về điều kiện được phép hoạt động nhập khẩu hàng hoá chuyên ngành văn hoá - thông tin. 4. Bộ Văn hoá - Thông tin không cấp giấy phép về số lượng cũng như trị giá của hàng nhập khẩu. II. DANH MỤC HÀNG HOÁ CHUYÊN NGÀNH VĂN HOÁ - THÔNG TIN CẤM XUẤT KHẨU CẤM NHẬP KHẨU 1. Danh mục hàng hoá chuyên ngành văn hoá - thông tin cấm xuất khẩu - Đồ cổ các loại. - Hiện vật thuộc các bảo tàng và các di tích lịch sử văn hoá. - Các loại tượng phật và đồ thờ cúng bằng mọi chất liệu xuất

TỪ KHÓA LIÊN QUAN