TAILIEUCHUNG - ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP QUY ĐỔI, PHƯƠNG PHÁP BÀO TOÀN ElECTRON VÀ BẢO TOÀN NGUYÊN TỐ

Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên đang trong giai đoạn ôn thi đại học, cao đẳng chuyên môn hóa học - ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP QUY ĐỔI, PHƯƠNG PHÁP BÀO TOÀN ElECTRON VÀ BẢO TOÀN NGUYÊN TỐ. | ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP QUY ĐỔI, PHƯƠNG PHÁP BÀO TOÀN ElECTRON VÀ BẢO TOÀN NGUYÊN TỐ Bài 1: A-2007: Nung m gam bột sắt trong oxi, thu được 3 gam hỗn hợp chất rắn X. Hòa tan hết hỗn hợp X trong dung dịch HNO3 (dư), thoát ra 0,56 lít (ở đktc) NO (là sản phẩm khử duy nhất) . Giá trị của m là A. 2,52. B. 2,22. C. 2,62. D. 2,32. Bài 2: A-2008:Cho 11,36 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 phản ứng hết với dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được 1,344 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được m gam muối khan. Giá trị của m là . B. 35,50. C. 49,09. D. 34,36. Bài 3:B-2009: Hòa tan hoàn toàn 20,88 gam một oxit sắt bằng dung dịch H2SO4 đặc, nóng thu được dung dịch X và 3,248 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Cô cạn dung dịch X, thu được m gam muối sunfat khan. Giá trị của m là A. 52,2. B. 54,0. C. 58,0. D. 48,4 Bài 4: A-2008: Để hoà tan hoàn toàn 2,32 gam hỗn hợp gồm FeO, Fe3O4 và Fe2O3 (trong đó số mol FeO bằng số mol Fe2O3), cần dùng vừa đủ V lít dung dịch HCl 1M. Giá trị của V là A. 0,23. B. 0,18. C. 0,08. D. 0,16. Bài 5: Cho 9,12 gam hỗn hợp gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 tác dụng với dung dịch HCl (dư). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, được dung dịch Y; cô cạn Y thu được 7,62 gam FeCl2 và m gam FeCl3. Giá trị của m là A. 9,75. B. 8,75. C. 7,80. D. 6,50. Bài 6: .Hỗn hợp A gồm ba oxit sắt (FeO, Fe3O4, Fe2O3) có số mol bằng nhau. Hòa tan hết m gam hỗn hợp A này bằng dung dịch HNO3 thì thu được hỗn hợp K gồm hai khí NO2 và NO có thể tích 1,12 lít (đktc) và tỉ khối hỗn hợp K so với hiđro bằng 19,8. Trị số của m là: A. 46,4 gam B. 20,88 gam C. 23,2 gam gam Bài 7. Cho 37,6 gam hỗn hợp gỗm Fe,Fe2O3,FeO, Fe3O4 tác dụng hoàn toàn với HNO3 đặc dư thu được dung dịch A và 6,72 lít khí NO2 duy nhất (đktc). Cô cạn dung dịch A thu được m gam muối. Tính m A. 456 gam B. 242 gam C. 348 gam D. 121 gam Bài 8: Để hoà tan hoàn toàn 11,6 gam hỗn hợp gồm FeO, Fe3O4 và Fe2O3 (trong đó số mol FeO bằng số mol Fe2O3), cần dùng vừa đủ V lít dung dịch H2SO4 1M. Giá trị của V là A. 0,4. B. 0,2. C. 0,8. D. 1,6. Bài 9: Cho 16,8 gam Fe tác dụng với O2 thu được 21,6 gam chất rắn A. Hòa tan hoàn toàn chất rắn A trong HNO3 dư thu được V lít khí NO (đktc) là sản phẩm khử duy nhất. Giá trị của V là A. 4,48 lít B. 2,24 lít C. 5,6 lít D. lít Bài 10: Hòa tan hoàn toàn 13,6 gam hỗn hợp gồm Fe,Fe2O3,FeO, Fe3O4 trong HNO3 loãng dư thu được V lít NO2(đktc) là sản phẩm khử duy nhất và dung dịch A. Cô cạn dung dịch A thu được 48,4 gam muối. Tính V lít B. 4,48 lít C. 5,6 lít D. 6,72 lít Bài 11: Cho 11,6 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe2O3 vào dung dịch HNO3 loãng dư thu được V lít (đktc) khí Y gồm NO và NO2 có tỉ khối so với H2 bằng 19. Mặt khác nếu cùng lượng hỗn hợp X trên tác dụng với CO dư thu được 9,52 gam Fe. Giá trị của V là: A. 1,40 Bài 12. Hoà tan hoàn toàn 30,4 gam ran X gôm Cu, CuS, Cu2S và S bang HNO3 dư, thoát ra 20,16 lít khí NO duy nhất (dktc) và dung dịch Y. Thêm Ba(OH)2 dư vào Y thu dưoc m gam kết tua. Giá trị củaa m là: A. 81,55 C. 110,95 D. 115,85 Giáo viên: Nguyễn Văn Khải Nguồn: Tài liệu khóa học : Phương pháp giải nhanh hóa học – Ngôi trường chung của học trò Việt - 2 -

TỪ KHÓA LIÊN QUAN