TAILIEUCHUNG - Tóm tắt Luận án Tiến sĩ: Các tỉnh ủy ở đồng bằng sông Hồng lãnh đạo thực hiện công bằng xã hội giai đoạn hiện nay

Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về các tỉnh ủy ở ĐBSH lãnh đạo thực hiện CBXH giai đoạn hiện nay, luận án đề xuất những giải pháp chủ yếu tăng cường lãnh đạo thực hiện CBXH của các tỉnh ủy đến năm 2025. Sau đây là bản tóm tắt của luận án. | HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH NGUYỄN XUÂN HƯNG CÁC TỈNH ỦY Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN CÔNG BẰNG XÃ HỘI GIAI ĐOẠN HIỆN NAY TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ CHÍNH QUYỀN NHÀ NƯỚC Mã số 62 31 02 03 HÀ NỘI - 2016 Công trình được hoàn thành tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Người hướng dẫn khoa học . Ngô Huy Tiếp Phản biện 1 . Phản biện 2 . Phản biện 3 . Luận án sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Học viện họp tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Vào 2016 Có thể tìm hiểu luận án tại Thư viện Quốc gia và Thư viện Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Từ khi xã hội phân chia thành giai cấp công bằng xã hội CBXH luôn là khát vọng và mục tiêu đấu tranh của con người thật sự trở thành tiêu chí để đánh giá sự phát triển tiến bộ của mỗi quốc gia và chế độ chính trị trong thời đại ngày nay đang và sẽ là một vấn đề lớn trên con đường phát triển của mỗi nước và nhân loại. Ở nước ta hiện nay CBXH không những là nguyện vọng chính đáng nhu cầu bức thiết của nhân dân mà còn là mục tiêu và động lực của công cuộc đổi mới. Song điều này lại phụ thuộc rất lớn vào sự lãnh đạo thực hiện CBXH đạt kết quả của Đảng các cấp ủy tỉnh thành phố trong đó có các tỉnh ủy ở đồng bằng sông Hồng ĐBSH . Trong thời gian qua các tỉnh ủy ở ĐBSH đã nhận thức rõ điều nêu trên tăng cường lãnh đạo thực hiện CBXH đạt kết quả quan trọng trong các lĩnh vực kinh tế chính trị văn hóa xã hội. Tuy nhiên ở các tỉnh khoảng cách giàu nghèo có xu hướng mở rộng giữa nông thôn với thành thị các vùng và trong các tầng lớp dân cư. Đặc biệt tình trạng chênh lệch quá lớn về thu nhập và đời sống giữa một số người làm ăn phi pháp tham nhũng giàu lên nhanh chóng với nhiều người làm ăn chân chính tình trạng thất nghiệp bất bình đẳng về thụ hưởng các dịch vụ y tế giáo dục. đang là vấn đề bức bách. Các tỉnh ủy còn nhiều yếu kém nhất là về nội dung và phương thức lãnh đạo thực hiện CBXH. Nghiên

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.