TAILIEUCHUNG - Phân tích lợi ích chi phí - Chương 3

Thị trường đóng vai trò quan trọng trong 3 loại hoạt động của nền kinh tế: Sản xuất, trao đổi và tiêu dùng. Thị trường là sự thoả thuận bất kỳ trong đó có sự trao đổi sản phẩm cuối cùng hoặc nhập lượng giữa người mua & người bán. | COST BENEFIT ANALYSIS BAI GIANG3 CỞ SỞ KINH TE VI MÔ CHO PHAN TÍCH LỞI ÍCH - CHI PHÍ MAIDINHQUY CHAPTER 3 NỘI DUNG BÀI GIẢNG - Phan tích lợi ích và chi phí dựa tren mo hình thị trường canh tranh - Đường cau va mối quan he của no vời sự thoa dụng va lợi ích - Đường cung va mối quan he của nố vời sự khống thốa dung va chi phí - Giai thích tai sao sự san long tra la mốt thườc đo lời ích cua người tieu dung va no đườc đo lường như the nao - Khai niệm thang dư tieu dung thang dư san xuất va lời ích xa hoi rong. MAIDINHQUY CHAPTER 3 MO HÌNH LIEN QUAN - PARETO Cải thiện Pareto là sự dịch chuyên hướng tới tối ưu về mặt kinh tế - có ít nhất một người giàu lên mà không ai bị thiệt. Thị trường cạnh tranh la một thoa thuận trao đổi hang hoa va dịch vu trong đo mội người tham gia co thể đườc lời va khong ai phai bị mat mat. MAIDINHQUY CHAPTER

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.