TAILIEUCHUNG - Phân tích lợi ích chi phí - Chương 6

Các dự án tạo ra lơi ích và chi phí không được đem trao đổi trên thị trường. Chúng là lợi ích và chi phí không có giá. Ví dụ: Trồng rừng làm giảm ô nhiễm; xây dựng khu bảo tồn bảo vệ được sự tuyệt chủng loài và làm sạch môi trường , những lợi ích này không được mua bán trên thị trường. | COST BENEFIT ANALYSIS BÀI GIÀNG 6 ĐÁNH GIA LỢI ÍCH VÁ CHI PHÍ KHI KHÔNG GIÁ THỊ TRƯỜNG Mai Dinh Quy Chapter 6 NỘI DUNG BÀI GIẢNG - Giải thích tại sao phải định giá các kết quả không co giá cả thị trường - Giời thiếu môt số phường pháp dung đế đánh giá - Mô tá bán chất cUá môi phường pháp - Cách ván dung các phường pháp như thế náo - Kinh nghiếm thực tế. Mai Dinh Quy Chapter 6 CÁC LƠI ÍCH VÀ CHI PHÍ KHÔNG CÔ GIÁ -Các dự án tạo ra lơi ích và chi phí không được đem trao đôi trễn thị trương. Chung là lợi ích và chi phí không cô già. Ví dụ Trông rừng làm giám ô nhiễm xày dựng khu bào tôn bàô vễ được sự tuyệt chung lôài và làm sàch môi trương. những lợi ích này không được muà bàn trễn thị trượng. Tieng ôn ô nhiễm không khí tàt ngễn giàô thông. cung không được tràô đổi muà bàn trễn thị trượng nhưng thực sự nô là chi phí chô xà hôi. Mai Dinh Quy Chapter

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.