TAILIEUCHUNG - Giới thiệu phân tích chi phí và lợi ích - Phiên dịch: Lê Thủy

Mục đích của cuốn sách là nhằm đưa ra các chỉ dẫn rõ ràng và tương đối đơn giản cho việc tiến hành một cách chuẩn xác các phân tích lợi ích chi phí (CostBenefit Analysis ~ CBA) đối với các dự án đã và đang được đề xuất triển khai. | CBA có nguồn gốc là các dự án phát triển về sông nước của Hội Kỹ sư Quân đội Hoa Kỳ (Army Corps of Engineers). Hội Kỹ sư Mỹ có gốc từ những kỹ sư Pháp được George Washington thuê làm việc trong thời kỳ Cách mạng Mỹ. Trong nhiều năm, trường kỹ sư duy nhất của mỹ là Học viện Quân sự ở West Point, thành phố New York. Năm 1936, Quốc hội thông qua Luật Kiểm soát Lũ (Flood Control) bao gồm nội dung "Chính phủ Liên bang nên cải thiện hoặc tham gia vào việc cải thiện các vùng nước ở biển hoặc phụ lưu của chúng, bao gồm các nhánh, vì mục đích kiểm soát lũ nếu lợi ích đạt được vượt quá chi phí ước tính đã cấu thành nên phân tích chi phí-lợi ích." Mãi cho đến những năm 1950, các nhà kinh tế mới phát hiện ra rằng Hội Kỹ sư đã phát triển một hệ thống phân tích kinh tế dành cho đầu tư công cộng. Các nhà kinh tế đã gây ảnh hưởng và cải tiến những phương pháp của các kỹ sư thời đó và việc phân tích chi phí-lợi ích đã được điều chỉnh cho hầu hết các khu vực ra quyết định của nhà nước. Năm 1979, Quốc hội đã thành lập Uỷ ban Mississippi River nhằm mục đích "ngăn ngừa và huỷ diệt lũ". Uỷ ban này bao gồm các thành viên trong khu vực dân sự, nhưng chủ tịch phải là một kỹ sư Quân đội và Hội Kỹ sư luôn có sức mạnh phủ quyết đối với bất cứ quyết định nào của Uỷ ban này.