TAILIEUCHUNG - Insurance - Chứng từ bảo hiểm

Tài liệu trình bày về bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu đường biển. . | Bảo hiểm chuyên chở hàng hóa XNK Hợp đồng bảo hiểm chuyên chở hàng hóa XNK Kiểm tra chứng từ bảo hiểm Chứng từ bảo hiểm Kỹ thuật mua bảo hiểm cho hàng hóa XNK chuyên chở bằng đường biển Trong bảo hiểm hàng hóa chuyên chở bằng đường biển có thể nói tới ba loại rủi ro: Tác dụng của việc mua bảo hiểm chuyên chở hàng hóa XNK ? Giảm bớt rủi ro cho hàng hóa XNK trong quá trình chuyên chở từ nước người xuất khẩu sang nước người nhập khẩu Khi các công ty kinh doanh có tổn thất hàng hóa xảy ra, sẽ được bồi thường thỏa đáng với số thiệt hại, giúp bảo toàn được tài chính trong kinh doanh. Người mua bảo hiểm sẽ được công ty bảo hiểm giúp đỡ về mặt pháp lý trong việc tranh chấp với hãng tàu hoặc các đối tượng có liên Đem lại lợi ích cho nền kinh tế quốc dân, góp phần tiết kiệm và tăng thu ngoại tệ cho nhà nước & tạo khả năng cạnh tranh của bảo hiểm trong nước với nước ngoài. Điều khoản bảo hiểm London mới xây dựng năm 1982 do Viện của người bảo hiểm London quy định thay thế cho các điều