TAILIEUCHUNG - ẢNH HƯỞNG CỦA BIỆN PHÁP KỸ THUẬT HÁI ĐẾN NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG GIỐNG CHÈ PHÚC VÂN TIÊN VÀ KEO AM TÍCH

Hàng năm thu hái búp chè chi phí rất nhiều công lao động của người trồng chè. Việc chọn lựa hái búp dài hoặc ngắn, cách hái chừa lại nông hay sâu, hái bằng tay hoặc bằng máy . không chỉ ảnh hưởng độ non già của búp mà còn ảnh hưởng tới độ cao thấp của tán, thời gian cho búp, mật độ và khối lượng búp. Vì vậy, hái chè là biện pháp kỹ thuật đặc thù, được xác định có ảnh hưởng rất lớn đến năng suất và phNm cấp của chè | ẢNH HƯỞNG CỦA BIỆN PHÁP KỸ THUẬT HÁI ĐẾN NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG GIỐnG chè phúc vân tiên và keo am tích Nguyễn Thị Ngọc Bình summary The research on the influence of Plucking technique for varieties Phuc Van Tien and Keo Am Tich to the Yield and green tea quality Plucking technique has effect to growth ability of tea. The experiment result indicate that Formula 2 for all two varieties Phuc Van Tien and Keo AM Tich plucking at 10 cm of High above pruning point with two maintain times applying light pruning after plucking at the april and July gave highest yield and higher than control 9 58 for Phuc Van Tien and 11 5 for Keo Am Tich. At formula 4 plucking at 10 cm above pruning point on both Phuc Van Tien and Keo Am Tich gave lowest on plant height narrow canopy and LAI. Keywords Tea imported varieties Plucking Yield and quality. I. ĐẶT VẤN ĐỀ Z V Hàng năm thu hái búp nhiều công lao động của l í 5 Việc chọn lựa hái búp dài í các hái chừa lại nông hay sâu h bằng máy . không chỉ ảrn già của búp mà còn ảnh 1111 0 thấp của tán thời gian cho búp khối lượng búp. Vì vậy hái chè là th kỹ thuật đặc thù được xác định có ảnh hưởng rất lớn đến năng suất và phẩm cấp của chè. Các phương án sản phẩm khác nhau đòi hỏi chất lượng nguyên liệu và công nghệ chế biến khác nhau. Thực hiện đề tài Ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật hái chè đến năng suất chất lượng giống Phúc Vân Tiên và Keo Am Tích nhằm xác định các thao tác kỹ thuật thu hái nâng cao năng suất chất lượng chè thành phẩm. II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠẩG PHÁP ẩ GHIEẩ CỨU Đối tượng nghiên cứu là giống Phúc Vân Tiên trồng năm 2000 tại đồi 16 khu 2 Viện Khoa học kỹ thuật ẩ ông Lâm nghiệp miền à giống Keo Am Tích trồng 6 Công ty chè Đoan Hùng. n I gồm 4 công thức CT c nối I j hái theo quy trình CT2 I vết đốn 10 cm tạo mặt tán lái chừa vụ xuân CT3 Hái 10 cm sửa tán bằng máy đốn .láng 4 tháng 7 CT4 Hái cách . 0 cm sửa tán bằng máy đốn sau 3 - 4 lứa hái liên tiếp. Thí nghiệm được tiến hành trên hai giống chè bố trí theo phương pháp

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.