TAILIEUCHUNG - Xác định cơ cấu đầu tư hợp lý nhằm phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2010

Là trung tâm công nghiệp, thương mại, du lịch và dịch vụ của miền Trung; là thành phố cảng, đầu mối giao thông quan trọng (cảng biển, sân bay quốc tế, giao thông xuyên Việt, xuyên Á) về trung chuyển và vận tải quốc tế của miền Trung, Tây Nguyên và các nước khu vực sông Mêkông; là trung tâm bưu chính viễn thông và tài chính - ngân hàng; là một trong những trung tâm văn hóa - thể thao, giáo dục - đào tạo, trung tâm khoa học công nghệ của miền Trung. | . ỦY BAN NHÂN DÂN NẰNG SÔ KÊ HOẠCH VÀ DẤU Tư BÁO CÁO TỔNG HỌP ĐỂ TÀI KHOA HỌC CẤP THÀNH PHỐ XÁC ĐỊNH cơ CÂU ĐẦU TU HỢP LÝ NHẰM PHÁT TRIỂN THÀNH PHÔ ĐÀ NẴNG ĐẾN NĂM 2010 Cơ quan chủ trì đê tài sở KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯĐÀ NẲNG Chủ nhiệm đề tài ThS. TRẦN VÃN MINH Thành viên Ban CN đề tài THS. BÙI ĐỨC HÙNG Thư ký đẽ tài CN. LÊ VĂN ĐIỂN - Đà Nẵng tháng 11 2002 - PHẦN MỞ ĐẦU 1. Sự cần thiết và ý nghĩa của đề tài Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2001-2010 được Chính phủ phê duyệt tại Quyết định sô 113 2001 QĐ- TTG ngày 30 7 2001 đã xác định - Về mục tiêu Xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành trung tâm kinh tế vãn hoá lớn của miền Trung và cả nước với các chức năng cơ bản Là trung tâm công nghiệp thương mại du lịch và dịch vụ của miền Trung là thành phố cảng đầu mối giao thông quan trọng cảng biển sân bay quốc tế giao thông xuyên Việt xuyên Á về trung chuyển và vận tải quốc tế của miền Trung Tây Nguyên và các nước khu vực sông Mêkông là trung tâm bưu chính viễn thông và tài chính - ngân hàng là một trong những trung tâm vãn hoá - thể thao giáo dục - đào tạo trung tâm khoa học công nghệ của miền Trung Đà Nẩng còn là một trong những địa bàn giữ vị trí chiến lược quan trọng về an ninh quốc phòng khu vực Nam Trung Bộ Tây Nguyên và cả nước. - Về nhịp độ tăng trưởng kinh tế tổng sản phẩm quốc nội trên địa bàn GDP tăng bình quân hằng năm 13 5 Để đạt được mục tiêu và mức tăng trưởng kinh tế trên thành phố cần phải tập trung nghiên cứu các nhân tô chủ yếu - Khả năng tăng nguồn vốn đầu tư - Tăng trưởng lực lượng lao động - Thay đổi tiến bộ khoa học-công nghệ Trong đó vốn đầu tư là yếu tố quan trọng nhất vì việc tăng trưởng và duy trì ổn định nền kinh tê phụ thuộc nhiều vào nguồn vốn đầu tư cơ cấu đầu tư và hiệu quả của sử dụng vốn đầu tư xác định cơ cấu đầu tư hợp lý vừa là động lực vừa là 1 mục tiêu góp phần ệẩy mạnh sự phát triển kinh tế-xã hội của thành phố một cách toàn diện theo cơ cấu kinh tế của thành phố đến năm 2010 đã được phê .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.