TAILIEUCHUNG - TIỂU LUẬN: CƠ CẤU ĐẦU TƯ, CƠ CẤU ĐẦU TƯ HỢP LÝ. VAI TRÒ CƠ CẤU ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ

. Khái niệm Trớc khi đi đến khái niệm cơ cấu đầu t, cơ cấu kinh tế, cần làm rõ nội dung của thuật ngữ ”cơ cấu”. Cơ cấu hay kết cấu là một phạm trù triết học phản ánh cấu trúc bên trong của một đối tợng nào đó, kể cả số lợng và chất lợng, là tập hợp những mối quan hệ cơ bản, tơng đối ổn định giữa các yếu tố cấu thành nên đối tợng đó, trong một thời gian nhất định. Cơ cấu của một đối tợng đợc thể hiện bằng hai đặc trng chính | ĐỀ TÀI CƠ CẤU ĐẦU T CƠ CẤU ĐẦU T HỢP LÝ. VAI TRÒ CƠ CẤU ĐẦU T ĐỐI VỚI CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ CHƠNGI NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CƠ CẤU ĐẦU T . Khái niệm Trớc khi đi đến khái niệm cơ cấu đầu t cơ cấu kinh tế cần làm rõ nội dung của thuật ngữ cơ cấu . Cơ cấu hay kết cấu là một phạm trù triết học phản ánh cấu trúc bên trong của một đối tợng nào đó kể cả số lợng và chất lợng là tập hợp những mối quan hệ cơ bản tơng đối ổn định giữa các yếu tố cấu thành nên đối tợng đó trong một thời gian nhất định. Cơ cấu của một đối tợng đợc thể hiện bằng hai đặc trng chính. Đó là các bộ phận cấu thành nên đối tợng và mối quan hệ giũa các bộ phận cấu thành đó. Cơ cấu của một đối tợng quyết định tính chất hay năng lực của nó nhằm thực hiện một chức năng hay mục tiêu nào đó mà đối tợng cần đạt đến. Với cơ cấu xác định thì đối tợng có những tính chất nhất định hay có một năng lực và hạn chế nhất định. Hay nói một cách khác cấu trúc của đối tợng xác định tính chất và năng lực của nó. Để khắc phục những khuyết tật do cơ cấu hay tạo ra một năng lực mới và tính chất mới của đối tợng bắt buộc phải thay đổi cấu trúc của nó. Cơ cấu đầu t là cơ cấu các yếu tố cấu thành đầu t nh cơ cấu về vốn nguồn vốn cơ cấu huy động và sử dụng vốn . . .quan hệ hữu cơ tơng tác qua lại giữa các bộ phận trong không gian và thời gian vận động theo hớng hình thành một cơ cấu đầu t hợp lý và tạo ra những tiềm lực lớn hơn về mọi mặt kinh tế-xã hội. Định nghĩa trên đã nêu đợc những nội dung cơ bản của cơ cấu đầu t. . Phân loại cơ cấu đầu t Có thể có nhiều cách phân loại cơ cấu đầu t khác nhau khi nghiên cứu về đầu t. Song dới đây chỉ trình bày một số cơ cấu chính thờng hay sử dụng. . Cơ cấu đầu t theo nguồn vốn. Cơ cấu đầu t theo nguồn vốn hay cơ cấu nguồn vốn đầu t thể hiện quan hệ tỷ lệ của từng loại nguồn vốn trong tổng vốn đầu t xã hội hay nguồn vốn đầu t của doanh nghiệp. Cùng với sự gia tăng của vốn đầu t xã hội cơ cấu nguồn vốn ngày càng đa dạng hơn phù hợp với cơ chế xóa bỏ bao

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.