TAILIEUCHUNG - Quyết định 37/2013/QĐ-UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

Quyết định 37/2013/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế đánh và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế kèm theo Quyết định 34/2011/QĐ-UBND. | ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Số 37 2013 QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thừa Thiên Huế ngày 10 tháng 9 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ ĐÁNH SỐ VÀ GẮN BIỂN SỐ NHÀ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 34 2011 QĐ-UBND NGÀY 19 THÁNG 9 NĂM 2011 CỦA UBND TỈNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 01 năm 2003 Căn cứ Nghị định số 91 2005 NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ ban hành Quy chế đặt tên đổi tên đường phố và công trình công cộng Căn cứ Quyết định số 05 2006 QĐ-BXB ngày 08 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành quy chế đánh số và gắn biển số nhà Căn cứ Quyết định số 34 2011 QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế đánh và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế đánh và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo Quyết định số 34 2011 QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2011 của UBND tỉnh như sau 1. Sửa đổi Khoản 5 Điều 3 Kiệt là lối đi lại trong cụm dân cư có ít nhất một đầu thông ra đường. 2. Sửa đổi Khoản 6 Điều 3 Hẻm là lối đi lại trong cụm dân cư có một đầu thông ra Kiệt nhánh của đường Kiệt không trực tiếp thông ra đường chính. 3. Sửa đổi Khoản 3 Điều 13 - Cách ghi trên biển số Ghi theo quy định tại Phụ lục 2 kèm theo Quy chế đánh và gắn biển số nhà được ban hành kèm theo Quyết định số 34 2011 QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh kiểu chữ kỹ thuật .VNArialH biển số nhà trong hẻm kiệt được ghi theo thứ tự số Nhà Hẻm Kiệt số Nhà số Hẻm số Kiệt chữ số cỡ 60-70mm chữ viết dưới chữ số cỡ 12-15mm. 4. Bổ sung Khoản 4 vào Điều 13 như sau Bảng chỉ dẫn đầu Kiệt - Kích thước 300 x 500mm - Cỡ chữ tên Kiệt 70mm chữ và số tên đường 36-48mm chữ - Chiều cao 1 8 - 2 2m so với nền vỉa hè - Vật liệu tôn cột thép Q

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.