TAILIEUCHUNG - Quyết định 1539/QĐ-UBND năm 2013 tỉnh Phú Yên

Quyết định 1539/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên. để nắm nội dung trong quyết định này. | UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN Số 1539 QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Phú Yên ngày 11 tháng 9 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH BỊ HỦY BỎ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG tỉnh phú yên CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 Căn cứ Nghị định số 63 2010 NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính Nghị định số 48 2013 NĐ-CP ngày 14 5 2013 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến công tác kiểm soát thủ tục hành chính Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh và Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 931 TTr-STP ngay 03 9 2013 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành bị hủy bỏ bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Giám đốc Sở Xây dựng và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . CHỦ TỊCH Phạm Đình Cự PHẦN I DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH BỊ HỦY BỎ BÃI BỎ THUỘC thẩm quyền giải Của sở xây dựng Tỉnh phú yên Ban hành kèm theo Quyết định số 1539 QĐ-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên STT Tên thủ tục hành chính Ghi chú A. TTHC MỚI BAN HÀNH I. Lĩnh vực Xây dựng 1 Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị. 2 Cấp giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến. 3 Cấp giấy phép xây dựng công trình theo tuyến trong đô thị. 4 Cấp giấy phép xây dựng công trình tôn giáo tín ngưỡng. 5 Cấp giấy phép xây dựng công trình tượng đài tranh hoành tráng. 6 Cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo. 7 Cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn. 8 Cấp giấy phép xây dựng cho dự án. 9 Cấp giấy phép sửa chữa cải tạo công trình. 10 Lấy ý kiến các cơ quan quản lý nhà nước về những lĩnh vực liên quan đến công trình .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.