TAILIEUCHUNG - luận văn:Vai trò nhà nước trong phát triển thị trường sức lao động ở thành phố Hải Phòng

Sau hơn 20 năm thực hiện công cuộc đổi mới và mở cửa do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, chúng ta càng thấy rằng sự lãnh đạo của Đảng ta về đổi mới một cách toàn diện để đưa đất nước ta tiến lên, mà trọng tâm là đổi mới về kinh tế là hoàn toàn đúng đắn. Sự đúng đắn đó thể hiện bằng việc đã đưa đất nước ta ra khỏi khủng khoảng, nền kinh tế liên tục tăng ổn định với tốc độ cao, đời sống của đại đa số nhân dân. | ỉ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ỉ . . . í ĐỀ TÀI Vai trò nhà nước trong phát í ị triển thị trường sức lao động ở thành phố ị Hải Phòng I 2 MỤC LỤC Trang DANH MỤC BẢNG BIỂU. TÓM TẮT LUẬN VĂN MỞ ĐẦU Chương 1 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ VAI TRÒ NHÀ NƯỚC TRONG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG SỨC LAO ĐỘNG 5 . Những vấn đề chung về thị trường sức lao động. 5 . Thị trường sức lao động và các yếu tố cấu thành. 5 . Đặc điểm và vai trò của thị trường sức lao động trong nền kinh tế thị trường. 13 . Sự cần thiết và nội dung tăng cường vai trò nhà nước trong phát triển thị trường sức lao động ở Hải Phòng. 17 . Sự cần thiết phải tăng cường vai trò nhà nước trong phát triển thị trường sức lao động ở Hải Phòng. . Nội dung tăng cường vai trò nhà nước trong phát triển thị trường sức lao động ở Hải Phòng. 17 23 . Kinh nghiệm về vai trò nhà nước trong phát triển thị trường sức lao động ở một số địa phương và bài học rút ra cho chính quyền thành 27 phố Hải Phòng. . Kinh nghiệm về vai trò nhà nước trong phát triển thị trường sức lao động ở thành phố Hồ Chí Minh. 27 . Kinh nghiệm về vai trò nhà nước trong phát triển thị trường sức lao động ở tỉnh Bình Dương 30 . Những bài học kinh nghiệm rút ra cho chính quyền thành phố 3 Hải Phòng trong phát triển thị trường sức lao động. Chương 2 32 THỰC TRẠNG VAI TRÒ NHÀ NƯỚC TRONG PHÁT TRIỂNTHỊ TRƯỜNG SỨC LAO ĐỘNG Ở HẢI PHÒNG 34 . Điều kiện tự nhiên kinh tế - xã hội của Hải Phòng tác động đến vai trò nhà nước trong phát triển thị trường sức lao động. 34 . Đặc điểm tự nhiên kinh tế - xã hội của Hải Phòng. . Tình hình thị trường sức lao động ở Hải Phòng những năm gần 34 đây. . Tình hình thực hiện vai trò nhà nước trong phát triển thị trường 38 sức lao động ở thành phố Hải Phòng . Những thành tựu đạt được và nguyên nhân. 57 . Những hạn chế và nguyên nhân. Chương 3 57 60 PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHỮNG Giải pháp chủ yếu nhằm TĂNG CƯỜNG VAI TRÒ NHÀ NƯỚC TRONG PHÁT TRIỂNTHỊ TRƯỜNG SỨC LAO ĐỘNG Ở HẢI PHÒNG . .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.