TAILIEUCHUNG - Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 9 - ĐH Bách khoa TP. HCM

Bài giảng "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Chương 9: Bảng" cung cấp cho sinh viên các kiến thức: Ma trận 2 chiều với ma trận một chiều, đánh giá Radix sort, giải thuật Radix sort trên DSLK, mã C++ Radix sort trên DSLK, nối các queue liên kết, tăng tốc tra cứu, phương pháp địa chỉ mở,. nội dung chi tiết. | CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT 501040 r 1 T J Ị- 1 J-TI1 r a r I . T Chương 9 Bảng Ma trận 2 chiều vs. 1 chiều Row major ordering B max_row i j C i max_col j Index Name Address Phone 1 Hill Thomas M. High Towers 317 2829478 2 Baker John s 17 King Street 2884285 3 Roberts L B 53 Ash Street 4372296 4 King Barbara High Towers 802 2863386 5 Hill Thomas M. 39 King Street 2495723 6 Byers Carolyn 118 Maple Street 4394231 7 Moody c. L. High Towers 210 2822214 Access Tables Name Address Phone 2 3 5 6 7 7 1 1 1 5 4 4 4 2 2 7 5 3 3 6

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT