TAILIEUCHUNG - Quyết định 18/2013/QĐ-UBND tỉnh Yên Bái

Quyết định 18/2013/QĐ-UBND về Quy định việc cắm mốc chỉ giới bảo vệ công trình thuỷ lợi do tỉnh Yên Bái ban hành. để nắm nội dung trong quyết định này. | ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI Số 18 2013 QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Yên Bái ngày 13 tháng 9 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ VIỆC CẮM MỐC CHỈ GIỚI BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 11 2003 Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân ngay 03 12 2004 Căn cứ Luật Tài nguyên nước được Quốc hội thông qua ngày 21 6 2012 Căn cứ Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thủy lợi số 32 2001 PL-UBTVQH10 được Ủy ban thường vụ Quốc hội thông qua ngày 04 4 2001 Căn cứ Nghị định số 143 2003 NĐ-CP của Chính phủ ngày 28 11 2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thủy lợi Nghị định số 67 2012 NĐ-CP của Chính phủ ngày10 09 2012 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 143 2003 NĐ-CP của Chính phủ ngày 28 11 2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thủy lợi Nghị định số 72 2007 NĐ-CP ngày 07 05 2007 về quản lý an toàn đập Nghị định 140 2005 NĐ-CP ngày 11 11 2005 của Chính phủ Quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi Căn cứ Quyết định số 55 2004 QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 01 11 2004 về việc ban hành quy định việc cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi Căn cứ Thông tư 45 2009 TT-BNNPTNT ngày 24 7 2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn lập và phê duyệt phương án bảo vệ công trình thủy lợi Thông tư số 27 2012 TT-BNNPTNTngày 26 6 2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về công trình thủy lợi Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 84 TTr-SNN-TL ngày 22 tháng 5 năm 2013 về việc ban hành quy định cắm mốc chỉ giới bảo vệ công trình thủy lợi QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về việc cắm

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.