TAILIEUCHUNG - Phân tích chi phí và giá thành

Chi phí luôn gắn liền với từng thời kỳ đã phát sinh ra chúng còn giá thành sản phẩm lại gắn với khối lượng sản phẩm, dịch vụ đã hoàn thành. Chi phí sản xuất liên quan đến cả sản phẩm hoàn thành và sản phẩm dở dang cuối kỳ và sản phẩm hỏng. Còn giá thành không liên quan đến chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ nhưng lại liên quan đến chi phí sản xuất sản phẩm dở dang kỳ trước chuyển sang. . | Chương 3: Phân tích chi phí và giá thành 1 Nội dung chính quát về chỉ tiêu, nội dung phân tích. giá chung về quy mô của chi phí tích cac khoản chi phí chủ yếu giá tình hình thực hiện kế hoạch giá thành tích chi phí trên 1000 đồng doanh thu 2 2 quát về chỉ tiêu, nội dung phân tích. Khái niệm chi phí và giá thành sản phẩm Chi phí Chi phí sản xuất kinh doanh là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ các hao phí về lao động sống và lao động vật hóa mà doanh nghiệp đã bỏ ra có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh trong một thời kỳ nhất định. b. Giá thành sản phẩm Giá thành sản phẩm là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ các hao phí về lao động sống và lao động vật hóa liên quan đến khối lượng công tác, sản phẩm, lao vụ đã hoàn thành. Phân biệt Chi phí luôn gắn liền với từng thời kỳ đã phát sinh ra chúng còn giá thành sản phẩm lại gắn với khối lượng sản phẩm, dịch vụ đã hoàn thành. Chi phí sản xuất liên quan đến cả sản phẩm hoàn thành

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG