TAILIEUCHUNG - Bài giảng Giải tích 1 - Chương 3: Cực trị của hàm số

Bài giảng "Giải tích 1 - Chương 3: Cực trị của hàm số" cung cấp cho người đọc các kiến thức về cực trị tự do, cực trị có điều kiện, giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất. nội dung chi tiết. | Chương 3 1. CỰC TRỊ TỰ DO 2. CỰC TRỊ CÓ ĐIỀU KIỆN 3. GTLN GTNN TRỊ TỰ DO Đinh nghĩa______________________________________________________ Hàm f f x đạt cực đại chặt tại MQ x0 q nếu f x y f x0 y0 với mọi x y gần x0 Jo tức là 3B A 0 r VA G B A 0 r n Df M A o A A o Định nghĩa______________________________________________________ Hàm f đạt cực đại không chặt tại A 0 x0 Jo nếu f x y f x0 j0 với mọi x y gần x0 y0 tức là 35 A 0 r e Z A Oír n f MQ vàaA ị MQĩMì B M09r A 1 M0 tương tự cho cực tiêu chặt và cực tiêu không chặt. TRỊ TỰ DO x y X2 y2 đạt cực tiếu tại 0 0

TỪ KHÓA LIÊN QUAN