TAILIEUCHUNG - Tiểu luận: Lãi suất và tỷ giá hối đoái - Thực trạng và giải pháp ở Việt Nam

Tiểu luận nêu lên diễn biến của lãi suất và tỷ giá hối đoái ở Việt Nam, đồng thời đề xuất ra các giải pháp giảm thiểu rủi ro, định hướng công cụ phái sinh tỷ giá hối đoái trong giai đoạn tới. | .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN