TAILIEUCHUNG - Quản lý dự án

Mục đích Nhằm đáp ứng một nhu cầu đã được nêu tiêu của các bộ phận thành viên tham gia dự án khó xác định. Các hoạt động Các quyết định và các công việc có quan hệ với nhau trong trình tự thực hiện, trong sự ảnh hưởng qua lại , hướng tới mục đích Các ràng buộc Các ràng buộc về thời gian, Các ràng buộc về nguồn lực, Rủi ro Môi trường đầu tư biến động, | Quản lý dự án Dự án và quản lý dự án Phân tích dự án Các chỉ tiêu hiệu quả Dòng tiền của dự án Phân tích tài chính, kinh tế của dự án Quản lý dự án trong quá trình thực hiện Quản lý dự án NỘI DUNG Phân tích dự án Phân tích dự án Các yêu cầu Nội dung Trình tự phân tích Yếu tố thời gian trong phân tích NỘI DUNG Các yêu cầu Tập hợp các chỉ tiêu để xác định một dự án là tốt hay không Làm rõ điểm mạnh điểm yếu của dự án Giúp người có quyền quyết định có đầy đủ thông tin cần thiết Nội dung phân tích Thị trường Kinh tế Tài chính Phân bổ lợi ích Chính trị Pháp luật Kỹ thuật Nội dung phân tích Kinh tế Làm rõ hiệu quả của dự án theo quan điểm tổng thể quốc gia Tài chính Làm rõ hiệu quả của dự án theo quan điểm của các tổ chức và cá nhân tham gia đầu tư vào dự án Phân bổ lợi ích Phân tích các lợi ích và bất lợi mang đến cho các nhóm cư dân khác nhau Chính trị Xem xét các ảnh hưởng và áp lực có thể có của các thế lực chính trị đối với dự án Pháp luật Xem xét các thủ tục hành chính trong quá trình

TỪ KHÓA LIÊN QUAN