TAILIEUCHUNG - Bài giảng Giải tích 1 - Chương 1: Số phức

Bài giảng "Giải tích 1 - Chương 1: Số phức" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Dạng đại số của số phức, dạng lượng giác của số phức, khai căn của số phức, định lý cơ bản của đại số. Cuối chương có các bài tập dành cho người đọc tự ôn tập lại kiến thức. . | GIẢI TÍCH 1 CHƯƠNG 1 SỐ PHỨC 1. DẠNG ĐẠI SỐ CỦA SỐ PHỨC 1. Dạng đại số của số phức a Định nghĩa Dạng đại số của số phức là z a ỉ b Trong đó a được gọi là phần thực của số phức z ký hiệu là Re z b được gọi là phần ảo của số phức z ký hiệu là Im z i được gọi là đơn vị ảo với ỉ2 .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN