TAILIEUCHUNG - Bài giảng về Dạy học dựa trên giải quyết vấn đề

Bài giảng Dạy học dựa trên giải quyết vấn đề giới thiệu tới các bạn những nội dung về giá trị của dạy học dựa trên giải quyết vấn đề; sự khác nhau giữa dạy học dựa trên giải quyết vấn đề và dạy học nêu vấn đề; đặc điểm dạy học dựa trên giải quyết vấn đề; kỹ năng dạy học dựa trên giải quyết vấn đề và một số nội dung khác. | Dạy học dựa trên giải quyết vấn đề TÌM HIỂU CÁC KHÁI NIỆM LIÊN QUAN VẤN ĐỀ TÌNH HUỐNG TÌNH HUỐNG CÓ VẤN ĐỀ DẠY HỌC NÊU VẤN ĐỀ DẠY HỌC DỰA TRÊN GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ Điều cần được xem xét, giải quyết. - Điều nghi ngờ, chưa chắc chắn, khó khăn. - Sự kiện đột ngột xảy ra. Sự kiện đột ngột xảy ra. - Cần khám phá,giải quyết, đối phó. Nêu ra điều cần được xem xét, giải quyết. Kiến thức nằm trong chương trình học. - Khám phá những vấn đề từ thực tiễn có liên quan đến người học và kiến thức trong chương trình theo “chuẩn KT-KN” THỰC TIỄN DẠY HỌC DỰA TRÊN GQVĐ NỘI DUNG MÔN HỌC HAY LIÊN MÔN VẤN ĐỀ Khởi đầu Vận dụng Khởi đầu KK TÌM HIỂU GIÁ TRỊ CỦA DHDTGQVĐ Thuộc nhóm phương pháp dạy học lấy học sinh làm trung tâm Gắn nội dung môn học với thực tiễn Kích thích hứng thú học tập của học sinh Rèn luyện khả năng tự định hướng, tự học cho học sinh Phát triển tư duy phê phán, kỹ năng giải quyết vấn đề, ra quyết định Thúc đẩy làm việc hợp tác, phát triển kỹ năng sống Phân biệt sự khác .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.