TAILIEUCHUNG - Bài giảng Luyện từ và câu: Từ đơn và từ phức - Tiếng việt 4 - GV.N.Hoài Thanh

Dựa vào bài Luyện từ và câu: Từ đơn và từ phức giúp học sinh phân biệt được từ đơn và từ phức. Bước đầu làm quen với từ điển, biết dùng từ điển để tìm hiểu về từ. | Bài giảng Tiếng việt 4 Luyện từ và câu Từ đơn và từ phức Luyện từ và câu: Kiểm tra bài cũ: Đọc đoạn văn sau và nêu ý nghĩa của từng dấu hai chấm có trong đoạn văn đó . “Tất cả nhìn nhau, rồi nhìn Tùng. Anh chàng vẻ rất tự tin: -Cũng làVa-ti-căng -Đúng vậy !_Thanh giải thích _Va –ti-căng chỉ có khoảng 700 người .Có nước đông dân nhất là Trung Quốc :hơn 1 tỉ 200 triệu ”. Luyện từ và câu: Kiểm tra bài cũ: * Dấu hai chấm thứ nhất báo hiệu bộ phận đứng sau nó là lời của nhân vật Tùng . * Dấu hai chấm thứ hai giải thích cho bộ phận đứng trước : Trung Quốc là nước đông dân nhất . Luyện từ và câu: Từ đơn và từ phức xét Câu sau đây có 14 từ , mỗi từ được phân cách bằng một dấu gạch chéo : Nhờ/ bạn/ giúp đỡ / , lại/ có/ chí/ học hành/ , nhiều/ năm/ liền/ ,Hanh/ là/ học sinh/ tiên tiến/ . Theo MƯỜI NĂM CÕNG BẠN ĐI HỌC Luyện từ và câu: Từ đơn và từ phức xét chia các từ trên thành hai loại : -Töø chæ goàm moät tieáng (töø ñôn ): -Töø goàm nhieàu tieáng (töø phöùc) Nhờ, bạn, .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.