TAILIEUCHUNG - Báo cáo "Thực hiện mục tiêu vượt qua ngưỡng nước đang phát triển có mức thu nhập thấp - một số đánh giá ban đầu "

Thực hiện mục tiêu vượt qua ngưỡng nước đang phát triển có mức thu nhập thấp - một số đánh giá ban đầu | THỰC HIỆN MỤC TIÊU VƯỢT QUA NGƯỠNG Nước ĐANG PHÁT TRIỂN CÓ MỨC THU NHẬP THẤP - MỘT số ĐÁNH GIÁ BAN ĐẦU Ngô Thắng Lợi Trong quá trình đổi mới kinh tế Chính phủ Việt Nam đã xác định những cửa ải cần phải vượt qua cho đến nãm 2020. Đó là thoát khỏi khủng hoảng kinh tế đưa nưổc ta ra khỏi tình trạng kém phát triển nâng cao rõ rệt đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân và phấn đấu cơ bản trồ thành nước công nghiệp vào năm 2020. Cho đến nay sau hơn 20 năm đổi mới chúng ta đã vượt một cửa ải quan trọng công cuộc kiến quổc là thoát ra khủng hoảng kinh tế nám 1995 . Mười hai năm sau chúng ta đứng trước của ải thứ hai đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển nâng cao rõ rệt đòi sông vật chất và tinh thần của nhân dân. Bài viết này phân tích việc Việt Nam đã thực hiện mục tiêu này như thế nào 1. Haỉ cách tỉếp cận đánh gỉá vượt qua ngưỡng nước nghèo Hàng năm Ngân hàng thế giới WB thưòng tiến hành phân loại các quốc gia với quy mô dân số trên người dựa vào mức thu nhập bình quân đầu ngưòi. Theo tiêu chí này các nước được chia thành 4 nhóm nhóm các nước có mức thu nhập thấp nhóm các nưốc có mức thu nhập trung bình thấp và cuối cùng là nhóm các nưổc có mức thu nhập trung bình cao và cao. Mức tối thiểu thu nhập bình quân đầu người hàng nám GDP người của 4 nhóm nước có sự thay đổi theo từng năm. Bảng 1 Tiêu chí thu nhập bình quân đầu người theo nhóm nước. Đơn vị USD Nhóm nước 2005 2006 2007 2008 2009 Thu nhập thấp 765 825 875 905 935 Trung bình thấp 1 766-3035 826-3255 876-3465 906-3595 936 - 3705 Trung bình cao 3036-9385 3256-10065 3466-10725 3596-11115 3706-11455 Thu nhập cao 9386 trở lên 10066 trỏ lên 10725 trở lên 11116 trở lên 11456 trỏ lên Nguồn Báo cáo phát triển thế giới Ngân hàng thế giới 2005 - 2009. Như vậy một quốc gia đang phát triển muốn vượt ngưỡng nưổc có mức thu nhập thấp thì phải có GDP người cao hơn giới hạn thu nhập bị xếp vào nhóm nước có thu nhập thấp. Cụ thể năm 2008 mức này là 906 USD. Theo cách phân loại này các nước đang phát triển muốn .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.