TAILIEUCHUNG - Đề Thi Thử Đại Học Khối A, A1, B, D Toán 2013 - Phần 27 - Đề 14

Tham khảo đề thi - kiểm tra 'đề thi thử đại học khối a, a1, b, d toán 2013 - phần 27 - đề 14', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH 7 0 điểm Câu I. 2đ Cho hàm số y x3 - 3mX 9x- 7 có đồ thị Cm . 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số khi m 0 . 2. Tìm m để Cm cắt trục Ox tại 3 điểm phân biệt có hoành độ lập thành cấp số cộng. Câu II. 2đ 1. Giải phương trình sin23x- cos2 4x sin2 5x-cos2 6x . 21-x - 2x 1 . 2. Giải bất phương trình -- --- 0 2 x -1 . 3 x 7 -Ư5- x2 Câu III. 1đ Tính giới hạn sau A lim ---------- x i x -1 Câu IV 1đ Cho hình chóp có đáy ABCD là hình chữ nhật SA 1 ABCD AB SA 1 AD 5 2 . Gọi M N lần lượt là trung điểm của AD và SC I là giao điểm của BM và AC. Tính thể tích khối tứ diện ANIB. Câu V 1đ Biết xy là nghiệm của bất phương trình 5x2 5y2 - 5x- 15y 8 0. Hãy tìm giá trị lớn nhất của biểu thức F x 3y. II. PHẦN TỰ chọn 3đ A. Theo chương trình chuẩn Câu 2đ 1. Trong mặt phăng với hệ toạ độ Oxy cho elip E z 1. A B là các điểm trên E 25 16 sao cho AF1 BF2 8 với F1 F2 là các tiêu điểm. Tính AF2 BF1. 2. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz cho mặt phăng a 2x- y- z- 5 0 và điểm A 2 3 -1 . Tìm toạ độ điểm B đối xứng với A qua mặt phăng a . 3. _2 3 3 Câu VIIa. 1đ Giải phương trình 2og- x 2 - 3 log1 4- x log1 x 6 2 4 4 4 B. Theo chương trình nâng cao Câu 2đ 1. Trong mặt phăng với hệ toạ độ Oxy viết phương trình đường tròn đi qua A 2 -1 và tiếp xúc với các trục toạ độ. 2. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz cho đường thăng d 221 y-1 z-2 và mặt phăng P x- y- z-1 0 . Viết phương trình đường thăng A đi qua A 1 1 -2 song song với mặt phăng P và vuông góc với đường thăng d. vu 1- 1 ta_. mx2 m2 1 x 4m3 m . . Câu 1đ Cho hàm số y ----------- ----------- có đồ thị C . x m m Tìm m để một điểm cực trị của Cm thuộc góc phần tư thứ I một điểm cực trị của Cm thuộc góc phần tư thứ III của hệ toạ độ .