TAILIEUCHUNG - Hội nghị Trung ương 6 (11/1939)

Ngày 1-9-1939, phát xít Đức tiến công Ba Lan, mở màn cuộc Chiến tranh thế giới lần thứ hai. Ở Đông Dương, thực dân Pháp ra sức vơ vét của cải, tiền bạc, sức người để phục vụ cho chiến tranh. Chúng thẳng tay đàn áp, khủng bố phong trào cách mạng, thủ tiêu những quyền dân chủ tối thiểu mà nhân dân ta đã giành được trong những năm 1936-1938. Mâu thuẫn giữa các dân tộc Đông Dương với thực dân Pháp trở nên gay gắt. Do đó, trong các ngày 6, 7, 8-11-1939, Trung ương Đảng họp ở. | . Hội nghị Trung ương 6 (11/1939) a. Hoàn cảnh lịch sử b. Nội dung Hội nghị Khẩu hiệu đấu tranh Lực lượng cách mạng Hình thức đấu tranh Nhiệm vụ cách mạng - Hoäi nghò quyeát ñònh chuyeån höôùng chæ ñaïo chieán löôïc caùch maïng ôû ÑD: + Nhieäm vuï: PK ÑQ =>(Giaønh ñoäc laäp daân toäc) =>(tòch thu ruoäng ñaát ÑQ+Vieät gian) + Taäp hôïp löïc löôïng: => MT TN DT PÑ ÑD. + Chuaån bò tieán tôùi voõ trang baïo ñoäng giaønh quyeàn töï do, ñoäc laäp. HN đánh dấu sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược CM của Đảng, đưa CM VN vào giai đoạn trực tiếp giành chính quyền + Khẩu hiệu CM thay .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.