TAILIEUCHUNG - Hướng dẫn cách xây dựng web

Website còn gọi là trang web, trang mạng, là một tập hợp trang web, thường chỉ nằm trong một tên miền hoặc tên miền phụ trên World Wide Web của Internet. Một trang web là tập tin HTML hoặc XHTML có thể truy nhập dùng giao thức HTTP. Website có thể được xây dựng từ các tệp tin HTML (website tĩnh) hoặc vận hành bằng các CMS chạy trên máy chủ (website động). Website có thể được xây dựng bằng nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau (PHP,.NET, Java, Ruby on Rails.). | Hướng dẫn xây dựng website HƯỚNG DẤN XÂY DƯNG WEB SITE 1 MUC LUC Chương I Khái quát Chương II Thiết kế giáo Chương III Thiết kế web HƯỚNG DẤN XÂY DƯNG WEB SITE 2 Chương I Khai quát chung Bài viết này dựa trên cơ sở thực tiễn khi chúng tôi thực hiện việc xây dựng môt Web site khài niệm chỉ đến môt mày hay môt mang cung câp càc trang thông tin dựơi dang WWW . No phàn ành nhựng cô gắng và hiếu biết cúa chúng tôi trong quà trình học hỏi cúng nhự thực nghiệm. Trên Internet quà thực cỏ rât nhiêu Web site chú trọng đến ngôn ngự HTML cúng cỏ rât nhiếu Web site dành chỏ muc đích thựơng mai nghế thuât. Thế nhựng lài cỏ ít nguôn thông tin đế câp đến viếc thiết kế môt trang Web môt Web site thiết kế đô hỏa giàỏ diến ngựơi sự dung hay nhựng kiến thực vế càch thực tô chực thông tin. Muc đích cúa Web site cân thiết kế Bựơc đâu tiến trỏng công đỏan thiết kế môt Web site là chúng tà đà cỏ nhựng quyết định chắc chắn vế viếc chúng tà se xuât bàn cài gì vơi Web site cúa mình. Không cỏ chú định và muc tiếu rỏ ràng thì cà web site đỏ se trơ nến lan man sa lây và cuôi cúng đi đến môt điếm khỏ cỏ thế quay trơ lài. Thiết kế cân thân và định hựơng rỏ là nhựng chìa khỏa dân đến thành công trỏng viếc xây dựng môt Web site. Trựơc khi xây dựng môt Web site chúng tà nến Xàc định đôi tựơng đôc già cúa web site. Web site cỏ muc đích rỏ ràng. Thiết lâp càc chú đế chính cúa web site. Thiết kế càc khôi thông tin chú yếu mà web site se cung câp. Chúng ta cúng nến bắt đâu vơi viếc xàc định nguôn tài nguyến vế nôi dung hình ành thông tin mà chúng tà cân đến đế tàỏ nến .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.