TAILIEUCHUNG - Công nghệ xử lý rác thải và chất thải rắn part 1

Tài liệu " Công nghệ xử lý rác thải và chất thải rắn " được dùng làm tài liệu tham khảo hấp dẫn và bổ ích cho các cán bộ khoa học, cán bộ giảng dạy và sinh viên chuyên ngành hóa sinh, đặc biệt cho các cán bộ khoa học thuộc lĩnh vực xử lý rác thải và vệ sinh môi trường | TRUNG TÂM Tư VẤN CHUYÊN GIAO CÒNG NGHỆ NƯÓC SẠCH VÀ MÔỊ TRƯÒNG CHỦ BIÊN PGS. TSKH. NGUYỄN XUÂN NGUYÊN KS. TRẦN QUANG HUY CÔNG NGHỆ XỬ LÝ RÁC THẢI VÀ CHẤT THẢI RẮN TRUNG TÂM Tư VẤN CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ NUÓC SẠCH VÀ MÔI TRUÔNG Chủ biên Nguyền Xuân Nguyên KS. Trần Quang Huy CÔNG NGHỆ XỬ LÝ RÁC THẢI VÀ CHẤT THẢI RẮN NHÀ XUẤT BẤN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT Hà Nội - 2004 Lời giới thiệu Trung tâm Tư vàn Ch liven giao Công nghệ Nước sạch và Môi ỉ rường CTC thuộc Ban chi đạo Quốc gia VC Cung cap nước sạch và Vệ sinh mói trường là một tổ chức khoa học. còng nghệ có chức náng đào tạo nâng cao trình độ cho cán bộ khoa học và công nghệ cán bộ quán lý và công nhân kỹ thuật theo các chương trình của Ban chi đạo Quổc gia vể Cung cấp nước sạch và Vệ sinh môi trường trong lình vực phòng chống ô nhiễm cõng nghiệp. Xin trân trọng giói thiệư CLiòn sách Cõng nghệ xú lý rẩc thái và chát thái răn do Trung tám Tư vấn Chuyên giao Cóng nghệ Nước sạch và Môi trường biên soạn. Cu ôn sách gổm mười chương Chương ì. Quá trình hình thành chất hữu cơ sự trao đổi chất ở sinh vật hệ sinh thiíi tự nhiên Chương 2. Một số quá trình xáy ra khi xír lý rác thái làm phân bón Chương . . Nguyên lý và một sô công nghệ xứ lý rác thái làm phân bón trên thê giói Chương 4. Xử lý chất thái lán làm phân bón hữu cơ sinh học bàng phương pháp vi sinh vự Chương 5. Giới thiệu một sô loại vi sinh vật sù dụng ớ Việt Nam trong xứ lý chât thái dô thị Chương 6. Giới thiệu kêì quả nghiên cứu công nghệ sử dụng EM trong lình vực xír lý chất thái đô thị Chương 7. Còng nghệ xử lý chất thài làm phân bón hữu cơ theo phương pháp ú lên men đóng lĩnh - thổi khí cưỡng bức Chương 8. Các thiết bị chuyên dùng xử lý rác làm phân theo phương pháp thổi khí cưỡng bức Chương 9. Còng nghệ chê biến phân-bón hữu cơ từ rác thài sinh hoạt dô thị

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.