TAILIEUCHUNG - TRIẾT VÀ SỰ CHUYỂN HÓA 2

Lúc đầu mới xuất hiện, mâu thuẫn chỉ là sự khác biệt căn bản, nhưng theo khuynh hướng trái ngược nhau. Sự khác nhau đó càng ngày càng phát triển và đi đến đối lập. Hai mặt đối lập xung đột gay gắt đã đủ điều kiện, chúng sẽ chuyển hóa lẫn nhau, mâu thuẫn được giải quyết. | làm cho sự vật cũ mất đi sự vật mới xuất hiện mang lại sự đấu tranh của các mặt đối lập mới điều này thể hiện sự vận động tuyệt đối . Lúc đầu mới xuất hiện mâu thuẫn chỉ là sự khác biệt căn bản nhưng theo khuynh hướng trái ngược nhau. Sự khác nhau đó càng ngày càng phát triển và đi đến đối lập. Hai mặt đối lập xung đột gay gắt đã đủ điều kiện chúng sẽ chuyển hóa lẫn nhau mâu thuẫn được giải quyết. Nhờ đó mà thể thống nhất cũ được thay thế bằng thể thống nhất mới sự vật cũ mất đi sự vật mới xuất hiện. Do đó mâu thuẫn chính là nguồn gốc của sự vận động và sự phát triển. 3. Phân loại mâu thuẫn Mâu thuẫn tồn tại trong các sự vật hiện tượng và trong các giai đoạn phát triển của chúng rất phong phú và đa dạng. Tính phong phú đa dạng được qui định bởi đặc điểm của các mặt đối lập bởi điều kiện tác động qua lại của chúng bởi trình độ tổ chức của hệ thống sự vật mà trong đó mâu thuẫn tồn tại. Căn cứ vào quan hệ đối với sự vật được xem xét người ta phân biệt mâu thuẫn bên trong và mâu thuẫn bên ngoài. Page 217 of 487 Mâu thuẫn bên trong là sự tác động qua lại giữa các mặt các khuynh hướng đối lập của cùng một sự vật. Mâu thuẫn bên ngoài là mâu thuẫn diễn ra trong mối liên hệ giữa sự vật này với sự vật khác. Mâu thuẫn bên trong có vai trò quyết định trực tiếp đối với quá trình vận động và phát triển của sự vật. Mâu thuẫn bên ngoài chỉ phát huy tác dụng khi thông qua mâu thuẫn bên trong. Phân biệt mâu thuẫn bên trong và mâu thuẫn bên ngoài mang tính tương đối vì tùy thuộc việc xác định phạm vị cần xem xét. Căn cứ vào ý nghĩa đối với sự tồn tại và phát triển của toàn bộ sự vật mà mâu thuẫn được chia thành mâu thuẫn cơ bản và mâu thuẫn không cơ bản. Mâu thuẫn cơ bản là mâu thuẫn qui định bản chất của sự vật qui định sự phát triển ở tất cả các giai đoạn của sự vật nó tồn tại trong suốt quá trình tồn tại của sự vật. Mâu thuẫn không cơ bản là mâu thuẫn đặc trưng cho một phương diện nào đó của sự vật nó qui định sự vận động và phát triển của một mặt nào đó của sự vật và nó chịu sự .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.