TAILIEUCHUNG - Đề tài " Cover times for Brownian motionand random walks in two dimensions "

Let T (x, ε) denote the first hitting time of the disc of radius ε centered at x for Brownian motion on the two dimensional torus T2 . We prove that supx∈T2 T (x, ε)/ | log ε

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.