TAILIEUCHUNG - Luận văn: Đặc điểm của lao động và sử dụng lao động trong kinh doanh khách sạn

Quản lý là sự tác động của chủ thể quản lý lên đối tượng bị quản lý bằng một hệ thống các phương pháp nhằm thay đổi trạng thái của đối tượng quản lý để đạt được mục tiêu đặt ra trong một khoảng thời gian nhất định theo đúng luật định và thông lệ của xã hội Như vậy, quản lý là sự tác động của chủ thể quản lý lên đối tượng quản lý bằng một hệ thống các phương pháp nhằm thay đổi trạng thái của đối tượng quản lý để đạt được mục tiêu cuối cùng. | Luận văn Đặc điêm của lao động và sử dụng lao động trong kinh doanh khách sạn 1 CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI Một số khái niệm cơ bản Khái niệm về quản lý Quản lý là sự tác động của chủ thể quản lý lên đối tượng bị quản lý bằng một hệ thống các phương pháp nhằm thay đổi trạng thái của đối tượng quản lý để đạt được mục tiêu đặt ra trong một khoảng thời gian nhất định theo đúng luật định và thông lệ của xã hội Như vậy quản lý là sự tác động của chủ thể quản lý lên đối tượng quản lý bằng một hệ thống các phương pháp nhằm thay đổi trạng thái của đối tượng quản lý để đạt được mục tiêu cuối cùng là phục vụ cho lợi ích của con người. Khi thực hiện công tác quản lý nói chung cũng như công tác quản lý và sử dụng nhân lực nói riêng đòi hỏi chúng ta phải có ba phương pháp cơ bản đó là chủ thể quản lý khách thể quản lý và cơ chế quản lý. Chủ thể quản lý Đó là các cấp quản trị trong khách sạn nó bao gồm chủ khách sạn các quản trị viên cấp cao và các quản trị viên ở các bộ phận các phòng ban trong khách sạn. Khách thể của quản lý Đó là hệ thống các yếu tố đầu vào nguyên vật liệu lao động . Cơ chế quản lý bao gồm Nội quy quy định và các chế định khác trong khách sạn. Khái niệm về nhân lực Nhân lực là nguồn lực của mỗi con người nó bao gồm hai mặt đó là thể lực và trí lực. Thể lực của con người là trạng thái sức khoẻ của con người tại mỗi thời điểm nhất định. Nó phụ thuộc vào những yếu tố sau Tuổi tác giới tính mức sống chế độ nghỉ ngơi chế độ chăm sóc cộng đồng và cá nhân. 2 Trí lực là một nguồn lực tiềm tàng trong mỗi con người trí lực bao gồm tài năng và năng khiếu cũng như quan điểm lòng tin nhân cách. Trí lực của con người không chỉ được hình thành do bẩm sinh mà nó còn được hình thành và phụ thuộc vào quá trình tự rèn luyện phấn đấu tu dưỡng của mỗi cá nhân trong môi trường xã hội. Khái niệm về nguồn nhân lực trong khách sạn Nguồn nhân lực trong khách sạn là tập hợp thể lực và trí lực của toàn bộ cán bộ công nhân viên hiện có trong khách sạn mà .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.