TAILIEUCHUNG - U. S. ECONOMY 2 0 0 9

The economy of the United States is the world's largest national economy and the world's second largest overall economy, the GDP of the EU being approximately $2 trillion larger. Its nominal GDP was estimated to be $ trillion in 2012 ,[1] approximately a quarter of nominal global GDP.[2] Its GDP at purchasing power parity is the largest in the world, approximatel

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.