TAILIEUCHUNG - Ebook Nguyên lý động cơ đốt trong - GS.TS Nguyễn Tất Tiến

Ebook "Nguyên lý động cơ đốt trong" dùng làm tài liệu học tập, nghiên cứu khoa học của sinh viên chuyên ngành động cơ đốt trong, có thể được làm tài liệu học tập, tham khảo cho sinh viên chuyên ngành ô tô, cơ khí vận tải đường bộ, đường thủy, đường sắt, cơ khí xay dựng, cơ khí lâm nghiệp, thủy sản,. và các chuyên ngành có liên quan đến động cơ đốt trong. | NHÀ XUẤT BẢN GS. TS. NGUYỄN TẤT tiến NGUYÊN LÝ ĐỘNG Cơ ĐỐT TRONG Tái bản lần thứ hai NHÀ XUẤT BẨN GIÁO DỤC LÒI NÓI ĐẦU Cuốn Nguyền lý động cơ đốt trong do Nguyễn Văn Bình - Nguyễn Tất Tiến viẾt - Đặng Đức Hưỏng biễn tập dược Nhà xuất bàn Đại học và Trung học chuyên nghiệp cho ra đời năm 1970 sau dó tái bàn vào các năm 1979 và 1994 được biên soạn theo các tài liệu chuyền ngành trước năm 1970 của Liên Xô củ . Cuổn sách trên còn tòn tại nhiều nhược diềm sai sót chưa phản ánh được những giải pháp thực tế và những thành quả thu được trong linh vực dộng cơ dốt trong thời gian g ãn dẫy cùa những nước công nghiệp phát triền vì vậy nay cuốn sách dược biên soạn lại một cách co bàn trên cơ sỏ kinh nghiệm cùa 40 năm giảng dạy và nghiên cứu khoa học cùa bộ môn Động cơ dốt trong Trường Đại học Bách khoa Hà. Nội. Cuốn sách này dược biên soạn theo dè cương môn học Nguyên lý động cơ dốt trong của chuyên ngành Động cơ dốt trong khoa Co khí Trường Đại học Bách khoa Hà Nội năm 1998. Ngoài những kiến thức cơ bàn về các quá trình làm việc cùa dộng ca dốỆ trong trong cuốn sách củng giới thiệu những kiến thức vè thay dổi môi chắt trong động cơ hai kỳ tăng áp cho dộng cơ cung cắp nhiên liệu và hình thành hòa khỉ trong dộng cơ xăng động cơ diêden và tự động diều chỉnh tốc dộ dộng cơ dó là những ván đẽ được phát triển nhanh trong thời gian gẫn đây gây ảnh hưỏng quyết dinh tới dặc tính dộng cơ và tới các tính năng kinh tẾ kỹ thuật tuổi thọ độ tin cậy và mức dộ gáy õ nhiễm môi trường của động cơ dốt trong. Cuốn sách dừng làm tài liệu học tập nghiên cứu khoa học cùa sinh viẻn chuyên ngành Dộng cơ dốt trong có thề dược làm tài liệu học tập tham khảo cho sinh viên chuyên ngành ôtô cơ khí vận tài dường bộ đường thùy dường sât cơ khỉ xây dựng cơ khí lãm nghiệp thủy sản. và các chuyển ngành có liên quan dến dộng cơ đốt trong. Các công thức dồ thị số liệu trong sách d ẽu tính theo đơn vị do lường hợp pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Để tiện so sánh sử dụng giữa các dơn vị đo lường đá

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.