TAILIEUCHUNG - Giáo trình phân tích quyền sử dụng kỳ hạn trung bình của thương phiếu trong giá trị thương phiếu p9

Tham khảo tài liệu 'giáo trình phân tích quyền sử dụng kỳ hạn trung bình của thương phiếu trong giá trị thương phiếu p9', tài chính - ngân hàng, tài chính doanh nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Ta sẽ có a1 a a2 a1 r a r a3 a2 r a 2r an a n-1 .ra. Chuỗi tiền tệ phát sinh cuối kỳ Vo Giá trị hiện tại của chuỗi tiền tệ Vn Giá trị tích luỹ tương lai của chuỗi tiền tệ Giá trị tích luỹ tương lai Vn Giá trị tương lai tại thời điểm n của chuỗi tiền tệ trên là Vn Vn an an-i 1 i an-2 1 i 2 . a2 1 i n-2 ai 1 i n 1 Vn a n-1 r a n-2 r 1 i a n-3 r 1 i 2 . a r 1 i n-2 a 1 i n-1 Vn a a 1 i a 1 i 2 . a 1 i n-2 a 1 i n-1 n-1 r n-2 r 1 i n-3 r 1 i 2 . r 1 i n-2 Đặt A a a 1 i a 1 i 2 . a 1 i n-2 a 1 i n-1 B n-1 r n-2 r 1 i n-3 r 1 i 2 . r 1 i n-2 Ta có J c1 o -l -1 ---- í B n-ỉịr ỉì-2 ĩ l-ị n-ĩ rịì ỉ í . r ì 7 1 2 ì B l-i n-ỉ r ỉ i n-2 r ỉ i 2 n-3 r ỉ i ỉ . r ỉ i n ỉ 2 . T . T . T n_2 . ỉ-n r - ì- ỉ ĩ r ỉ i 2 ỵ ỉ-ịf ỉ i -1 r ì ị - y ĩ-ịỹ ríĩ-ừ . Ị-tỉ-ỉ 2 .í 7-z J _ . ir 1 í 1 - r 1 F -1 n-r 2J ----------------- 1 1 77 - _ o- 1 0 -1 r 1-0 -1 11-r l-0 J-1 ĩ7ặỵ v A B a. -------I- - - ------ ÍÍ - J - ------ ỉ 1 i 1 ì 1 v. a í fl . 1 ỉ 1 Giá trị hiện tại Vo b. Chuỗi tiền tệ phát sinh đầu kỳ Dòng ra Giá trị tích lũy tương lai Vn Vu VQ l i a ệ 1 i B 1- l i 1 1 Giá trị hiện tại Vo Vo Vự l 1 a - ---------- - 1 1 1 7 1 tiền tệ biến đổi theo cấp số nhân Xét một chuỗi tiền tệ biến đổi theo cấp số nhân có giá trị của kỳ khoản đầu tiên là a công bội là q số kỳ phát sinh là n và lãi suất áp dụng trong mỗi kỳ là i. Ta có a1 a a2 a3 a2q aq2 an a. Chuỗi tiền tệ phát sinh cuối kỳ Giá trị tích luỹ tương lai Vn Giá trị tương lai tại thời điểm n của chuỗi tiền tệ trên là Vn Vn an an-i 1 i an-2 1 i 2 . a2 1 i n-2 ai 1 i n 1 Vn 1 i 1 i 2 . . 1 i n-2 a 1 i n-1 Vn a qn-1 qn-2 1 i qn-3 1 i 2 . q. 1 i n-2 1 i n-1 Đặt S qn-1 qn-2 1 i qn-3 1 i 2 . q. 1 i n-2 1 i n-1 Ta thấy S là tổng của một cấp số nhân với những đặt điểm sau - Số hạng đầu tiên là 1 i n-1 - Công bội là q. 1 i -1 - Có n số hạng. Suy ra

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.