TAILIEUCHUNG - Engineering rock mechanicsan introduction to the principles 2012

Tham khảo sách 'engineering rock mechanicsan introduction to the principles 2012', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ENGINEERING ROCK MECHANICS An Introduction to the Principles By John A. Hudson and John p. Harrison Imperial College of Science Technology and Medicine University of London UK Pergamon Engineering rock mechanics an introduction to the principles Site Investigation Borehole Core Solid Rock D. T. Suzuki Former Professor of Philosophy Otani University Kyoto Japan The foundation of all concepts is simple unsophisticated experience. Personal experience is everything. And logical consistency is not .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.