TAILIEUCHUNG - SECONDEDITION'A'AN INTRODUCTION T THEIF O PROPERTIES & APPLICATIONS

Tham khảo sách 'secondedition'a'an introduction t theif o properties & applications', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | SECOND EDITION ENGINEERING MATERIALS 1 AN INTRODUCTION TO THEIR PROPERTIES APPLICATIONS Michael F Ashby David R H Jones Engineering Materials 1 An Introduction to their Properties and Applications Other titles of interest Ashby Ashby and Jones Brydson Charles and Crane Crawford Hull and Bacon Jones Neale Shreir et al. Smallman and Bishop Smith Materials Selection in Mechanical Design Engineering Materials 2 Plastics Materials 6th Edition Selection and Use of Engineering Materials 2nd Edition Plastics Engineering 2nd Edition Introduction to Dislocations 3rd Edition Engineering Materials 3 Tribology Handbook 2nd Edition Corrosion 3rd Edition Metals and Materials The Language of .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.