TAILIEUCHUNG - Ehlers, John - Cybernetics Analysis For Stock And Futures_6

Tham khảo tài liệu 'ehlers, john - cybernetics analysis for stock and futures_6', tài chính - ngân hàng, đầu tư chứng khoán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | 126 CYBERNETIC ANALYSIS FOR STOCKS AND FUTURES Period .15 InstPeriod 85 Period l alphal 2 Period 1 AdaptCycle 1 - .5 alphal 1 - .5 alphal Smooth - 2 Smooth 1 Smooth 2 2 1 - alphal AdaptCycle 1 - 1 - alphal l - alphal AdaptCycle 2 If currentbar 7 then AdaptCycle Price - 2 Price l Price 2 4 Plotl AdaptCycle AdaptCycle Plot2 AdaptCycle 1 Trigger FIGURE Continued Title Adaptive Cyber Cycle Indicator Coded By Chris D. Kryza Divergence Software Inc. Email c Incept 07 09 2003 Version Fix History 07 09 2003 - Initial Release ỵ External Variables var nBarCount 0 var aPriceArray new Array var aSmoothArray new ArrayO FIGURE EFS Code for the Adaptive Cyber Cycle Adaptive Cycle Indicators 127 var aCycleArray var aDeltaPhase var aPeriod - new Array new Array new Array var alnstPeriod new Array var aQl new Array var all new Array var aACycleArray new Array PreMain function required by eSignal to set. things up function preMain var X setPriceStudy false setStudyTitle Adaptive CyberCycle setCursorLabelName Cycle 0 setCursorLabelName Trig 1 setDefaultBarFgColor 0 setDefaultBarFgColor 1 initialize arrays for x 0 x 10 X aPriceArray x aSmoothArray x aCycleArray x aQl x all x aDeltaPhase x aPeriod x a nstPeriod x aACycleArray x Main processing function function main Alpha var x var Alphal var nDC var nMedianDelta initialize parameters if necessary continued FIGURE Continued 128 CYBERNETIC ANALYSIS FOR STOCKS AND FUTURES if Alpha null Alpha study is initializing if getBarStateO BARSTATE_ALLBARS return null on each new bar save array values if getBarStateO BARSTATE_NEWBAR nBarCount 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.