TAILIEUCHUNG - Chương 6: Tác động địa chất của gió

Gió là sự di chuyển của không khí trong tầng đối lưu từ miền có khí áp cao đến miền có khí áp phân bố gần mặt đất không theo đường cố định tuy có định gướng chung. Sức gió và tốc độ gió tăng cao khi lên cao khỏi mặt c va đâp cua gio cung v i dong xoay không khứ ̣ ̉ ́ ̀ ớ ̀ ́ i ́ thôỉ mang đi cać vâṭ liêụ cuả đa,́ cać vâṭ bơ ̉ rơì ( | CHƯƠNG 6 TÁC DỤNG ĐỊA CHẤT CỦA GIÓ I. Khái niêm vè tác dung đia chất cua gio II. Tác dung phá huy cua gio 1. Tác dung thổi mon 2. Tác dung mái mon 3. Những sán phâm vá điá h inh co liên quán III. Tác dung vân chuyên củá gio IV. Tác dung trâm tích củá gio V. Hiên tượng Sá mạc hoá I. Khái niêm vè tác dung đia chất cua gio Gió la sự di chuyên của không khi trong tâng đối lưu tù miên có khi ap cao đên miên khi ap thấp. Phân chia cac cấp gió Cấp 3 - 4 V gió có tốc đố 4 4 - 6 7m s mang được bui. Câp 5 - 7 V gió 9 3 - 15 5m s mang được cat. Câp 8 V gió 19 8m s mang được sói san. Baó V gió 22 6 - 58 6m s mang được đa cuối nhó. Lốc Lớn nhât có thê đên 1000 - 1300 km giơ. Bảng phân cấp gió theo thang Beaufort Cấp gió Tốc độ gió km h Mức độ nguy hại 1 1- 5 Gió nhẹ không gây nguy hại 2 6-11 3 12-19 4 20- 28 Cây nhỏ có lá bắt đầu lay động. Biển hơi 5 29-38 động. Thuyền đánh cá bị chao nghiêng phải cuộn bớt buồm. 6 39- 49 Cây cối rung chuyển khó đi ngược gió. 7 50- 61 Biển động nguy hiểm đối với tàu thuyền. 8 62- 74 Gió làm gãy cành nhỏ tốc mái nhà gây thiệt 9 75- 88 hạ inhà cửa. Không đi ngược gió được. Biển động rất mạnh nguy hiểm đối với tàu thuyền. 10 89- 102 Làm đổ cây cối nhà cửa cột điện gây thiệt 11 103-117 hại nặng. Biển động dữ dội làm đắm tàu thuyền. 12 118- 133 Sóng biển ngợp trời. Sức phá họai cực kỳ 13 134- 149 lớn. Đánh đắm tàu biển có tải trọng lớn. 14 150- 166 15 167-183 16 184- 201 17 .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.