TAILIEUCHUNG - Kỹ thuật chọn điểm rơi trong bất đẳng thức Cosi

Trong khi học Bàn về kiến thức về mảng bất đẳng thức thì bất đẳng thức Cô-Si là một trong những bất đẳng thức cơ bản nhất .Tuy nhiên trong khi giải bài tập để dùng được bất đẳng thức này một cách linh hoạt hơn thì ta phải dùng đến một phương pháp gọi là phương pháp chọn điểm rơi trong bất đẳng thức Cô-Si. | .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG